e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  ผลงานวิจัย  
  ทรัพย์สินทางปัญญา  
 
กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
2560 | 2559 | 2558 | 2557 |+more   
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
พิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 46 กลุ่มที่ 1 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 ภาคพิเศษ สาขาการการพยาบาลผู้สูงอายุ
น.ส.ชิดชนก เบ็ญจสิริสรรค์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “4th Annual National Health Professional Education Reform: ANHPERF 2017”
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต: การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม “มหิดลวิชาการ’ 60 เปิดบ้านมหิดล”
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti of Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ตุลาคม 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันเป็นจิตอาสามาอำนวยความสะดวก แจกอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2560
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
กิจกรรมพบผู้นำนักศึกษา เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 199 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบดอกดารารัตน์ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center) ห้องสถานการณ์จำลอง และศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ
พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสรรคต จัดโดยสมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรม “รดน้ำพรวนดินดาวเรืองของพ่อ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
พีธีมอบทุนสนับสนุนค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) บางส่วนแก่ Mrs. Huaiying Guo จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรม “รดน้ำ พรวนดิน ดาวเรืองของพ่อ” ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กันยายน 2560
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560
ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนก่อนขอรับบริจาคใหญ่ เนื่องในวันมหิดล
ต้อนรับผู้เข้ารับหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 7 ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ พานักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Osaka Prefecture University, Japan เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา กรุงเทพฯ 
อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จาก University Gadjah Mada,Indonesia เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
พิธีถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ร่วมกับบัณฑิต และงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 32
สิงหาคม 2560
กิจกรรม “เปิดบ้านคณะพยาบาล”  เพื่อแนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์)
กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อสมทบกองทุนทำนุบำรุง “พระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร” 
กิจกรรม “พบคณบดี และประชุมวิสามัญสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560”
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรปรัซญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วม โครงการ ASEAN Mobility Program และ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ได้นำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้กับกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 46 กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
การอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน”
กิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ
มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ คุณสาริษฐ์ บูรณะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณสังข์ ชุดทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ จากบริษัท ที อี คิว จำกัด ในโอกาสมอบโคมไฟห้องผ่าตัดให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล”
กรกฎาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
คณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ได้เดินทางมาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,800 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,300 ดอก จากโครงการ “ดอกไม้จันทน์ เพื่อพ่อหลวง”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2560 
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
งาน “จากอ้อมกอดครูสู่อ้อมกอดพี่”
มิถุนายน 2560
การสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เพี่อกำหนดทิศทางและนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อการจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พิธีทำบุญประจำปีอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤษภาคม 2560
กิจกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม “ค่ายพุทธธรรม”
งาน Tour ASEAN with library
พิธีเปิดและการเดินขบวนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กับกิจกรรม “รักใครให้ชวนเลิก (บุหรี่)” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีมงคลเฉลิมขวัญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โครงการทักษะชีวิต NS "การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ อนาคตสดใส ชีวิตใหม่ในการทำงาน" นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
เมษายน 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบ 129 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาล BNH เยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้างาน เรื่อง "Innovative Nursing for Entrepreneurial University"
รดน้ำ-ขอพรจากศิษย์เก่าอาวุโส จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
งาน "รดน้ำ ขอพร" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2559
มีนาคม 2560
การบรรยาย การประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา และทรัพยากร แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม "Meet The Dean"
กิจกรรม "สายสัมพันธ์...บุคลากรสายลูกจ้าง"
พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประดิษฐาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
พิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต "บุคลิกภาพและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย"
รองศาสตราจารย์กันยา ออประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมกิจกรรม "1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช"
ต้อนรับพยาบาลวิชาชีพ ในโครงการ BNH Nursing Pro จากโรงพยาบาล BNH ในโอกาสศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center)
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานวันครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
งานเทศน์มหาชาติ ในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "มหาชาติเทศนา ถวายมหาบพิตร ธ สถิตสวรรคาลัย" เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรม "คณบดี พบบุคลากรสายลูกจ้าง"
การประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารสำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด (ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปีที่ร่วมกัน และก้าวต่อไป)
ร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับเลือกเป็น นายกแพทยสภา
พิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ "ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา"
แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
ต้อนรับ ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คุณพทธวรรษ วิลัยหงส์ ประธานบริษัท ลานนาคอม จำกัด พร้อมผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มกราคม 2560
บรรยายเรื่อง "How to manage simulation activities to promote APRN"
นายปัญญา ธำรงธีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์บริหารสินทรัพย์ เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
พิธีปิดการศึกษาดูงานสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และสาขาวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาจาก Tzu Chi University, Taiwan
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับนักศึกษาจาก Tzu Chi University, Taiwan จำนวน 2 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และสาขาวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
ต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขในประเทศไทยให้แก่ Dr.Raymond Blush และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตร Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner จาก School of Nursing, University of Michigan, USA
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (100 วัน) โดยสมาชิกโครงการฯและคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ร่วมถวายอาหารเพลพระภิกษุจำนวน 10 รูป
คณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันของวันเสด็จสวรรคต
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ อบรม เรื่อง การเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ระบบสารสนเทศ Social Media Facebook แก่สมาชิกเครือข่ายผู้ดูแลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม และศูนย์บริการสาธารณสุข 30
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Orientation ให้กับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม จำนวน 7 คน และ นักศึกษาจาก Tzu chi University ประเทศไต้หวัน จำนวน 1 คน
หน่วยงานต่าง ๆร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม "คนใกล้บ้าน เราห่วงใยแบบใกล้ใจ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ และมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดการประชุมวิชาการ "120 ปี การพยาบาลไทย: พลิกโฉมสุขภาพสังคม"
ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 แด่ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาและอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์กับรายการคุยกับหมอ เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล และในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
               Copyright 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English