e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
??

         คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิวัฒนาการมาจาก โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้ ได้รับพระราชทานกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย

          สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าวิชาแพทย์ผดุงครรภ์มีความจำเป็นแก่ชีวิตของสตรี เนื่องจากในสมัยนั้นสตรีต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการคลอดบุตร จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนเพื่ออบรมผดุงครรภ์ขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ ” สังกัดกรมศึกษาธิการ

          ซึ่งต่อมาเรียกว่ากระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกล้าฯให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงได้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้น ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลำดับจนเป็น “ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็น “ มหาวิทยาลัยมหิดล ” ในปี พ.ศ. 2512

          พ.ศ. 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็น “ คณะพยาบาลศาสตร์ ” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นับเป็นคณะที่ 13 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 18 เล่ม 89 ตอนที่ 103 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2515 โดยมีนางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

???????
พ.ศ. 2499  เปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยรับผู้สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 8 หรือชั้นเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ผู้สำเร็จ การศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ( พยาบาล ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนวิชาผดุงครรภ์ จะต้องเรียนต่ออีก 6 เดือน และได้รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

พ.ศ. 2521 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยรวมหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
และหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) เข้าด้วยกัน ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ( พยาบาลและผดุงครรภ์ )
พ.ศ. 2530  คณะพยาบาลศาสตร์และภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทั้งสองสถาบันให้มีความ เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับวิชาชีพ ที่กำหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาพยาบาล ศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2540  มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ โดยการเพิ่มรายวิชาที่จำเป็น ได้แก่ วิชาการส่งเสริมสุขภาพ วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 
?

          คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญพัฒนา ได้ดีนั้น ประชาชนจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพ ในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญ ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพของระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย บทบาทดังกล่าว ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ

            คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงาน บริการพยาบาล การบริการวิชาการแก่สังคม ครอบคลุมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาอบรมบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

            ในการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ใช้หลักประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม มีความเจริญพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ มีความรักและเจตคติที่ดีต่อคุณค่าและความสำคัญของชีวิตมนุษย์เท่าเทียมกัน สามารถประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาพยาบาล ทุกระดับ จึงประกอบด้วยความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและศาสตร์ทางการพยาบาล

           อาจารย์ผู้สอนในคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ที่ทันสมัย เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้านคุณธรรม จริยธรรม วิธีการจัดการเรียนการสอนและแหล่งฝึกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างเสริมให้บัณฑิตแต่ละระดับ มีความรู้ ความสามารถทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเป็นผู้นำ สามารถติดต่อร่วมมือประสานงานกับคนอื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

            บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลทั่วไปแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี บัณฑิตในระดับปริญญาโทต้องมี ความรู้ลึกซึ้ง และทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สามารถให้การพยาบาลที่ซับซ้อนในผู้ป่วยวิกฤติและเรื้อรังแก่ผู้ป่วยเฉพาะสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ผลการวิจัย หรือทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา สุขภาพได้บัณฑิตในระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาวิจัย เพื่อ สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลเป็นที่ปรึกษา ทางวิชาการแก่บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์และเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ
 

??
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลระดับประเทศ และนานาชาติ เป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม  

??

พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 10 พฤษภาคม ร.ศ. 130

 

??

ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น "มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม" มีคุณลักษณะ ตามค่านิยมองค์กรและเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม
สร้างงานวิจัยที่สามารถชี้นำนโยบายระดับองค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในศาสตร์ทางการพยาบาล
บริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์

                             
 แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2556 – 2559

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและวิชาการ
กลยุทธ์
                        ๑.๑  สร้างระบบการพัฒนา Research Smart Team
                        ๑.๒  สร้างกลไกในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
กลยุทธ์

                        ๒.๑  สร้างและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
                        ๒.๒  สร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข) มุ่งมั่นคุณธรรม
                               เลิศล้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม
                        ๒.๓  พัฒนาระบบสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์

                        ๓.๑  บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน/สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   สร้างความเป็นสากล (Internationalization)
กลยุทธ์
                        ๔.๑  เป็น Nursing education hub ของ ASEAN Community
                        ๔.๒  ความเข้มแข็งกับเครือข่ายต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร
กลยุทธ์
                        ๕.๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับทุกพันธกิจ 5 ด้าน (การบริหารจัดการ, การเรียนการสอน, การวิจัย,
                               การบริการวิชาการ, ศิลปวัฒนธรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
                        ๖.๑ จัดหารายได้และบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
                        ๖.๒ พัฒนาระบบวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการแข่งขัน
                        ๖.๓ พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
                        ๖.๔ จัดการการใช้พลังงาน
                        ๖.๕ ส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
                        ๗.๑  สร้าง HR Best Practice

 

 

 
   
 
               Copyright 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English