เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49
ประจำปีการศึกษา 2563
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2563
(สมัคร Online) (จดหมายประชาสัมพันธ์) (ตัวอย่างการเรียงใบสมัคร) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (ประกาศยกเลิกกลุ่ม 3) (Poster ประชาสัมพันธ์)เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49
ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 ตุลาคม 2563
(สมัคร Online) (จดหมายประชาสัมพันธ์) (ตัวอย่างการเรียงใบสมัคร) (รายละเอียดเพิ่มเติม)ภาพข่าวกิจกรรมบทความวิชาการ บทความอื่นๆ »

เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ความเครียดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของบุคคล ความเครียดจะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเมตาบอลิกซินโดรม ภาวะซึมเศร้า...