กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2563
มกราคม
คณาจารย์และนักศึกษา จาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา กระบวนการผลิตสื่อวิดีทัศน์ และการผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์ ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 แด่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
บรรยายเรื่อง "การสร้างงาน Infographic สำหรับบทเรียนออนไลน์ (หลักการออกแบบสื่อ การใช้เครื่องมืออย่างง่าย และแนะนำแหล่งค้นหาภาพประกอบและการนำมาใช้อย่างถูกต้อง)"
กิจกรรม “ท่าพระร่วมใจ ป้องกันภัยจากยุงลาย”
งานสังสรรค์วันปีใหม่ 2563 ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูเพศวิถีพันธุ์ใหม่สำหรับวัยรุ่น Disruptive Teacher and Sexuality Education for Adolescence”
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 123 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
การประชุมวิชาการนานาชาติ “N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)
การลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ระหว่างคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กับหัวหน้าภาควิชา
บรรยายเรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design)