รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 3 สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับ “รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 3 สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในการเปิดพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้อง ballet studio อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รางวัลศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ประจำปี 2564" จากสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ