สมัครงาน

สมัครงาน Online

ท่านสามารถฝากประวัติเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งที่ท่านสนใจผ่าน Email หรือสมัครงาน
ผ่านระบบ e-Recruitment

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดงานบริหารจัดการ (1 อัตรา)

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)

ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดงานห้องสมุด (1 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์ / ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (15 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์ (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) (5 อัตรา)

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา (1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สังกัดงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา (1 อัตรา)

ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (10 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(13 อัตรา)