e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  ผลงานวิจัย  
  ทรัพย์สินทางปัญญา  
 
เครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

          คณะพยาบาลศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ในความรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 สถาบัน ดังนี้

1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2529
2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2536
3. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2537
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2539
5. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี   สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2539
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช    สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2539
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี    สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2539
8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สมทบตั้งแต่ พ.ศ. 2539

          โดยสถาบันสมทบและคณะพยาบาลศาสตร์ จะประสานความร่วมมือ เพื่อดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการประเมินหลักสูตรและการติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิต

กิจกรรม

  1. ดำเนินการจัดสอบรวบยอดให้กับสถาบันสมทบ ทั้ง 9 แห่ง โดยจัดสอบปีละ 3 ครั้ง
  2. ดำเนินการเยี่ยมชมสถาบันสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการดำเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงจุดเด่นของแต่ละสถาบัน เพื่อนำไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
  3. ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการที่เป็น Best Practice ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

          คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้กับสถาบันต่างๆ ดังนี้

  1. โครงการพยาบาลวิชาชีพ เพื่อศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 20 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ปีการศึกษา 2549 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี
  2. โครงการพยาบาลวิชาชีพ เพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 5 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ปีการศึกษา 2551 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี
  3. โครงการพยาบาลเพื่อชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนปีละ 5 คน เริ่มปีการศึกษา 2551

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ให้กับสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
    1.1 โครงการพิเศษ จังหวัดลพบุรี
    1.2. โครงการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โดยร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 


               Copyright 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English