e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง (4เดือน)

          หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในปัจจุบันหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมีหลายสาขา ดังนี้

 1. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 2. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด)
 3. สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล)
 4. สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
 5. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ
 6. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
 7. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 8. สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
 9. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
 10. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
 11. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 12. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

          ในปีการศึกษา 2553 นี้ เปิดการอบรมทั้งหมด 9 สาขา คือ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม สาขาการจัดการการพยาบาล สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ และสาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล การเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคม และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม โดยรับผู้เข้าอบรมแต่ละสาขาประมาณ 30 -40 คน  เมื่อสำเร็จการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการอบรม จากคณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย 50 หน่วยคะแนน 

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  
        เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้  ความสามารถเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติการพยาบาลในการแก้ไขปัญหายุ่งยากซับซ้อนของผู้ป่วยมะเร็ง และร่วมมือประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด)  
        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด และการตรวจพิเศษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีปัญหาซับซ้อนในการดูแลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในทุกระยะของการผ่าตัด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล)  
         เพื่อพัฒนาผู้บริหารการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ  มีภาวะผู้นำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์การได้  
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)  
        เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ  มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดระบบบริการสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น  การส่งต่อ  และการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่กำหนด  การคัดกรองผู้ป่วย และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน การให้ความรู้ ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ  และการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ ตาม พรบ.วิชาชีพ    
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันการติดเชื้อ  
        เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อแบบองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ การสอบสวนการระบาด ศึกษาการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ส่งเสริมให้นำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหาซับซ้อน ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง  
         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง ให้การพยาบาลแบบองค์รวมโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและประสานงานกับสหวิชาชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
        เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในการพยาบาลผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย สามารถประเมิน คัดกรองปัญหาสุขภาพ ตัดสินทางคลินิก ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   จัดระบบการดูแลและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในทีมสุขภาพได้
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ  
        หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ  ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ แบบองค์รวมและสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  
         เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ  ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แบบองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในระยะฉุกเฉิน วิกฤต ฟื้นตัวและเรื้อรัง บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของครอบครัว วิเคราะห์สถานการณ์ คุณภาพและผลลัพธ์การจัดการในการป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ  การควบคุมอาการ  และการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหัวใจหลอดเลือด พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประสานความร่วมมือเบื้องต้นในทีมการดูแลร่วมกับสหวิชาชีพอื่น
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง  
        เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าศึกษาอบรมให้มีสมรรถนะของพยาบาลทางคลินิก ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง โดยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและมีทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนแบบองค์รวม สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่มีการจัดการโรค และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลโดยมุ่งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครอบครัว  และผู้ดูแล มีการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่มาใช้อย่างเหมาะสม  สามารถประสานงานกับบุคคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ  
        เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกระยะของการบาดเจ็บ ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ ระยะฉุกเฉิน ระยะวิกฤต  และหลังวิกฤต  และระยะฟื้นฟูสภาพ 
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล  
        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพยาบาลได้ทั้งในห้องเรียนและในคลินิกอย่างครบวงจรและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ตลอดจนจรรยาบรรณของอาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
 
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English