หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

(Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

(Certificate of Nursing Specialty in Oncology Nursing)
ชื่อย่อ     ป. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

วัตถุประสงค์ทั่วไป
พัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติการพยาบาลในการแก้ไขปัญหายุ่งยากซับซ้อนของผู้ป่วยมะเร็ง และร่วมมือประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
2. ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

พยคร 540          นโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                               2 (2-0-4)   หน่วยกิต
NSID 540          Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยคร 536          การประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง                        2 (1-2-3)   หน่วยกิต
NSID 536          Health Assessment in Cancer Patients

คำอธิบายรายวิชา

             กระบวนการประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างสัมพันธภาพของพยาบาลในฐานะผู้ให้บริการ การซักประวัติ การตรวจร่างกายและการแปลผลความผิดปกติ การใช้เครื่องมือพิเศษ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องและการบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ

พยคร 534          การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 1                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSID 534          Oncology  Nursing I

คำอธิบายรายวิชา

             ระบาดวิทยา สารก่อมะเร็ง และกระบวนการเกิดโรคมะเร็ง การจำแนกชนิดและระยะของโรคมะเร็ง การวินิจฉัยและวิธีการรักษาโรคมะเร็งมาตรฐานโดยการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด และ Biotherapy การสืบค้นตรวจหาโรคมะเร็งในระยะแรกเริ่ม แนวคิดและบทบาทพยาบาลในการป้องกัน/ควบคุมโรคมะเร็ง การจัดการความเครียดและการเผชิญต่อความเครียดของผู้ป่วยมะเร็ง ตลอดจนการปรับตัวและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง การพยาบาลแบบองค์รวม พันธุกรรมโรคมะเร็งและการให้คำปรึกษา การสื่อสาร การให้ความรู้/ข้อมูล แหล่งประโยชน์ในชุมชนแก่ผู้ป่วยมะเร็ง และครอบครัวเพื่อส่งเสริมการปรับตัวและการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พยคร 535          การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 2                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSID 535          Oncology  Nursing II

คำอธิบายรายวิชา

          โรคมะเร็งระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็ง วิทยาการก้าวหน้าในการรักษาโรค การรักษาแบบผสมผสานในผู้ป่วยมะเร็ง การพยาบาลเพื่อบำบัดและควบคุมอาการต่าง ๆจากโรคมะเร็งเฉพาะที่ในระบบต่างๆของร่างกาย แนวคิดการฟื้นฟูสภาพ และการรอดชีวิต การดูแลต่อเนื่องและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและการดูแลครอบครัว

พยคร 595          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 1                                3 (0-12-3) หน่วยกิต
NSID 595          Oncology Nursing Practicum I

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่ที่ได้รับการคัดกรองโรค/การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด หรือหลายวิธีร่วมกัน การใช้ความรู้ทางทฤษฎี วิทยาการและเทคโนโลยีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยมะเร็ง

พยคร 536          การประเมินภาวะสุขภาพ                                          2 (1-2-3)   หน่วยกิต
NSID 536           Health Assessment

คำอธิบายรายวิชา

          กระบวนการประเมินภาวะสุขภาพ  การสร้างสัมพันธภาพของพยาบาลในฐานะผู้ให้บริการ การซักประวัติ การตรวจร่างกายและการแปลผลความผิดปกติ การใช้เครื่องมือตรวจพิเศษ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ

พยคร 595          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 1                               3 (0-0-12)  หน่วยกิต
NSID 595          Oncology Nursing Practicum I

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่ ที่ได้รับการคัดกรองโรค/การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยการผ่าตัด  รังสีรักษา เคมีบำบัด หรือหลายวิธีร่วมกัน การใช้ความรู้ทางทฤษฎี วิทยาการและเทคโนโลยีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยมะเร็ง

พยคร 596          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 2                               2 (0-8-2) หน่วยกิต
NSID 596          Oncology Nursing Practicum II

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระบบต่าง ๆ ที่มีปัญหาซับซ้อน การนำวิทยาการก้าวหน้าเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษา และผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลต่อเนื่อง การรอดชีวิต และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวการประสานงานกับทีมสุขภาพ และใช้แหล่งประโยชน์จากครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาศึกษาอบรม   กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆเต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.