แผนผังเว็บไซต์  
   
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แนะนำหน่วยงาน
    โครงสร้างหน่วยงาน
    บุคลากร
  ข้อมูลการศึกษา
    หลักสูตร
      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.)
      หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน
      สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล)
      สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
      สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
      สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
      สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
      สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
      สาขาการพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ
      สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
      สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด)
      สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
      สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
      สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
      สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความ ดันโลหิตสูง)
      สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
      สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
  เอกสาร Download
   
ทะเบียนและประมวลผล
การจัดการศึกษา
เอกสาร Download สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  ปฏิทินกิจกรรม
  ติดต่อเรา
  Sitemap
     
 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.