แนะนำหน่วยงาน
 

งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะการให้บริการแก่นักศึกษาตลอดกระบวนการศึกษา คือ ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษา ขณะกำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา โดยมีหน่วยงานที่นักศึกษาสามารถขอรับบริการด้านการศึกษา ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นในบริการที่ดีเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณภาพโดยมีงานต่างๆ ที่ให้บริการด้านการศึกษาดังนี้

  • ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  • หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (LRC)
  • ห้องพิมพ์
 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.