บุคลากร
 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ คงคา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ สาระคง
ทะเบียนและประมวลผล
นางสาวสุชลิตา ยืนนาน นางสาวณัฎฐวีกร สวนสำเนียง
นางสาวกฤศรามณ ฮวดศรี นายวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
นางสาววิลาวัลย์ ดวงล้อมจันทร์ นางวรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ์
 
นางนันทวรรณ ผ่องมณี  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
นางสาวตติยา พนมวัน ณ อยุธยา
บัณฑิตศึกษา
นางสาวกาญจนา คงวารี นางสาวสุกัญญา กิจจาสุนทร
นางสาวเสาวณี หม่าตระกูล นางสาวสุรีย์รัตน์ ดีสั้น
นางสาวณัฎฐา ชาวกงจักร์ นายณัฐพล คงสำราญ
 
นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
นางสาววรบูรณ์ เหลืองรุ่งเรือง นางสุดาพร บริกัปปกุล
 
นางแสงจันทร์ สุขสุวานนท์  
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (LRC)
นางสาวสุนิศา ประจำเมือง นางมณีรัตน์ ธรรมดี
นางสาวกานต์พิชชา แซ่ลิม นางสาวเบญจภรณ์ มาตรนอก
ห้องพิมพ์
 
นางมณฑา ภู่เภ่ง  
 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.