หลักสูตรระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
เอกสารทะเบียนและประมวลผล ,เอกสารการจัดการศึกษา,เอกสารการสัมมนา
รายนามบุคลากร
ติดต่อหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนผังเว็บไซต์การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและการพยาบาลเฉพาะทาง งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
     หลักสูตร  
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.)

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาล ได้ฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและในชุมชน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
     
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แบ่งออกเป็น ๖ สาขาวิชา โดยมีชื่อปริญญา ดังนี้

1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชื่อปริญญา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

2. สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชื่อปริญญา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) พย.ม. (การผดุงครรภ์)

3. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ชื่อปริญญา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

4. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ชื่อปริญญา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

5. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชื่อปริญญา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

6. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ชื่อปริญญา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ในปัจจุบันหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมีหลายสาขา ดังนี้

 1. สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล)
 2. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
 3. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
 4. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
 5. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 6. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 7. สาขาการพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ
 8. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 9. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด)
 10. สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
 11. สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 12. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
 13. สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความ ดันโลหิตสูง)
 14. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 15. สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

** คลิกที่สาขาวิชาเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.