หลักสูตรระดับปริญญาตรี  :  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบทความด้านการเรียนการสอน
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน (จัดเป็นประจำทุกเดือน)
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
เอกสารทะเบียนและประมวลผล ,เอกสารการจัดการศึกษา,เอกสารการสัมมนา
ติดต่อหลักสูตรปริญญาตรี และการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนผังเว็บไซต์การศึกษาระดับปริญญาตรี และการพยาบาลเฉพาะทาง งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
     หลักสูตร  
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.)

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาล ได้ฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและในชุมชน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
     
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.) สำหรับนักศึกษานานาชาติ

The Bachelor of Nursing Science Program is a collaborative program between Faculty of Nursing, Mahidol University and Mahidol University International College (MUIC). The program is a 4-year full time degree designed for students from all over the world to prepare them to be nurses. The courses enable students to develop the knowledge, critical thinking, communication skills, ethical principles, and competency necessary to be a professional nurse. The nurse graduates are expected to function as caring professionals, in both autonomous and collaborative roles, using their knowledge and skills in providing high-quality nursing care to clients, family, and groups regardless of diverse cultural background, and to assist them in achieving a level of optimal health. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

Faculty of Nursing, Mahidol University offers Master of Nursing Science (MNS) programs with a strong combination of clinical experience and theoretical grounding. Graduates in the MNS programs are expected to be knowledgeable, competence in advanced practice, and leadership. They are able to create innovation for change and continuous quality improvement; integrate concept, theory, research findings, and related science into nursing practice; think critically; make decision; and collaborate with others in nursing practice. The MNS programs prepare advanced practice nurses in Pediatric Nursing, Adult Nursing, Mental Health and Psychiatric Nursing, and Advanced Midwifery. Graduates of the programs are eligible for a certification examination of Advanced Practice Nurse in their specialties by Nursing Council of Thailand. more>>

 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ในปัจจุบันหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมีหลายสาขา ดังนี้

 1. สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล)
 2. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
 3. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
 4. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
 5. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 6. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 7. สาขาการพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ
 8. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 9. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด)
 10. สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
 11. สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 12. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
 13. สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความ ดันโลหิตสูง)
 14. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 15. สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

** คลิกที่สาขาวิชาเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.