ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นางสาววิลาวัลย์ ดวงล้อมจันทร์
โทร 02-419-7466-80 ต่อ 1307-1308
E-mail : viravan.dau@mahidol.ac.th

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาววรบูรณ์ เหลืองรุ่งเรือง
โทร 02-419-7466-80 ต่อ 1303, 1505
E-mail : woraboon.leu@mahidol.ac.th
มือถือ 098-263-6955

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

งานทะเบียนและประเมินผล

นางสาวฉวีวรรณ สาระคง
โทร 02-441-5333 ต่อ 2122-2123
E-mail : chaveewan.saa@mahidol.ac.th
มือถือ 092-262-6308

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นางสาววิลาวัลย์ ดวงล้อมจันทร์
โทร 02-441-5333 ต่อ 2124-2125
E-mail : viravan.dau@mahidol.ac.th

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศึกษา

นางเสาวณี หม่าตระกูล
โทร 02-441-5333 ต่อ 2542, 2543
E-mail : saowanee.mah@mahidol.ac.th

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.