ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

แจ้งขอเลื่อนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MU-Test) ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6009)
   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.

truehit