หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย    : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

ภาษาอังกฤษ: Program of Nursing Specialty in Rehabilitation Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย    : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

ภาษาอังกฤษ: Certificate in Nursing Specialty in Rehabilitation Nursing
ชื่อย่อ    : ป.การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์ทั่วไป
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ  ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมและสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 16    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        11    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต
     ภาคทฤษฎี  ๑ หน่วยกิต = ๑๕  ชั่วโมง
     ภาคปฏิบัติ   ๑ หน่วยกิต = ๖o  ชั่วโมง

พยคร 530          นโยบายสุขภาพและประเด็นร่วมสมัยในการพยาบาล                     2(2-0-4) หน่วยกิต
NSID 530           Health Policy and Contemporary Issues in Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ การวินิจฉัยโรคร่วมและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ กฎหมาย สิทธิ สวัสดิการ และการพิทักษ์สิทธิ  แนวคิดการพยาบาลร่วมสมัยเพื่อการฟื้นฟูสภาพ  ผลผลิตและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล การพัฒนาและการใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้ป่วยที่มีความพร่องทางการเคลื่อนไหว การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

พยคร 531          การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการจัดการความเสี่ยง                 2 (1-1-3) หน่วยกิต
NSID 531          Advanced Health Assessment and Risk Management

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ในคนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ทั้งกาย จิต สังคม แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเฉพาะทาง การวินิจฉัยและจัดการความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน การตัดสินทางคลินิกและการบันทึกทางการพยาบาล

พยคร 532          การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ                                                         3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSID 532          Rehabilitation Nursing   

คำอธิบายรายวิชา

          สถานการณ์ความเจ็บป่วย ภาวะเสี่ยงต่อความพิการ และความพิการซ้ำซ้อน พยาธิสรีรวิทยา การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของคนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพที่มีโรคร่วมและไม่มีโรคร่วม เครื่องมือและคู่มือมาตรฐานในการประเมินและรักษาพยาบาล การป้องกันความพิการซ้ำซ้อน การพัฒนาครอบครัว ชุมชน เครือข่ายเพื่อดูแล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดเล็กด้านการฟื้นฟูสภาพ

พยคร 533          การจัดการต่อเนื่องด้านการฟื้นฟูสภาพ                                        2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 533          Continuing Management in Rehabilitation

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดและผลลัพธ์การจัดการต่อเนื่องสำหรับคนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
การฟื้นฟูสภาพโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน การให้คำปรึกษา การเป็นผู้จัดการรายกรณีด้านการฟื้นฟูสภาพ การจัดทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชน การพัฒนานวตกรรมการดูแลต่อเนื่อง เครือข่ายการจัดการฟื้นฟูสภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

พยคร 549          การส่งเสริมสุขภาพและการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ                   2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 549          Health Promotion and Preparation for Independent Living

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว บทบาทรัฐ บทบาทพยาบาลและทีมสุขภาพ ในการจัดให้มีการดำเนินชีวิตอิสระ การพิทักษ์สิทธิ์และศักดิ์ศรี  การสร้างพลังชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการการดำรงชีวิตอิสระในสังคม การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ในสังคม การวางแผนชีวิตและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวแต่ละคน

พยคร 586          ปฏิบัติการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ                                                     3 (0-12-3) หน่วยกิต
NSID 586           Rehabilitation Nursing Practicum

คำอธิบายรายวิชา

         ปฏิบัติการพยาบาลฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม หลังการเกิดภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเมื่อมีความพิการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินความต้องการการฟื้นฟูสภาพ การตัดสินปัญหา  การวางแผนการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ  การใช้วิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด  การใช้กายอุปกรณ์  การส่งต่อเพื่อการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง  การประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ   ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พยคร 587          ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการดำรงชีวิตอิสระ         (0-8-2) หน่วยกิต
NSID 587          Nursing Care for Independent Living Practicum

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ การพิทักษ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีผู้ป่วยและคนพิการ การสร้างพลังชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตอิสระในสังคม สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ในสังคม วางแผนชีวิตและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวแต่ละคน

ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน (16  สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและคนพิการที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.