หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

ภาษาอังกฤษ  : Program of Nursing Specialty in Patients with Chronic Illness

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

ภาษาอังกฤษ  : Certificate of Nursing Specialty Patients with Chronic Illness

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าศึกษาอบรมให้มีสมรรถนะของพยาบาลทางคลินิก ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง โดยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและมีทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนแบบองค์รวม สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่มีการจัดการโรค และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลโดยมุ่งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครอบครัว  และผู้ดูแล มีการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่มาใช้อย่างเหมาะสม  สามารถประสานงานกับบุคคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
     วิชาแกน          1  รายวิชา (2 หน่วยกิต)

พยคร 540          วิชานโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                                    2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 540          Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยอย  546          การประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง                               2 (1-2-4) หน่วยกิต
NSMN  546         Health Assessment in Patients with Chronic Illness

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิด หลักการ และกระบวนการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง การสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ การซักประวัติ การตรวจร่างกายอย่างละเอียด การประเมินภาวะจิตสังคมและจิตวิญญาณ การใช้เครื่องมือพิเศษในการประเมินสุขภาพ การตรวจพิเศษ  การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลความผิดปกติ การวิเคราะห์และวินิจฉัยความผิดปกติจากการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคล การบันทึกผลและการเขียนรายงานการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง       

พยอย  504          วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ๑                                         3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSMN  504         Nursing Care of Patients with Chronic Illness I   

คำอธิบายรายวิชา

          มโนมติและทฤษฏีในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระบาดวิทยา สถานการณ์ และผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรังต่อผู้ป่วยครอบครัว  และระบบบริการสาธารณสุข  การประยุกต์วิทยาการก้าวหน้า หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง การป้องกันการเจ็บป่วย  การฟื้นฟูสภาพ  การสอนและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พยอย  505          วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ๒                                         3  (3-0-6)หน่วยกิต
NSMN  505         Nursing Care of Patients with Chronic IIIness II    

คำอธิบายรายวิชา

          การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ที่พบบ่อยและมีความซับซ้อน  ครอบคลุมถึงพยาธิสรีรภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ  การตรวจวินิจฉัย  การรักษา และการวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมโดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์และวิทยาการที่ทันสมัย

พยอย 583           วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ๑                                  2 (0-8-4)  หน่วยกิต
NSMD 583          Nursing Care of Patients with Chronic IIIness Practicum I

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง  โดยประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล วินิจฉัยปัญหา วางแผนและให้การพยาบาลแบบองค์รวม ประเมินผลการดูแลผู้ป่วย โดยเลือกใช้เครื่องมือวัดผลลัพธ์คุณภาพทางการพยาบาล  นำผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และให้การปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย ครอบครัวและผู้ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถปรับตัว ดำรงชีวิตอยู่กับสภาพการเจ็บป่วยเรื้อรังได้อย่างมีความสุข

พยอย 584          วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ๒                                   3 (0-12-6) หน่วยกิต                         
NSMN 584         Nursing Care of Patients with Chronic Illness Practicum II

คำอธิบายรายวิชา

         ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่เลือกสรร  โดยให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  เน้นการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และการประสานงานการดูแลกับสหสาขาวิชาชีพ

ระยะเวลาการศึกษา (16  สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.