หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Children with Chronic Illness

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย     : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
ภาษาอังกฤษ : Certificate of Nursing Specialty in Children with Chronic Illness

วัตถุประสงค์ทั่วไป
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง ให้การพยาบาลแบบองค์รวมโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและประสานงานกับสหวิชาชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                  15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

พยคร 540          วิชานโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                                                   2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 540          Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการทำงานเป็นทีม  กระบวนการจัดการข้อมูลทางคลินิก การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยกม 506          การประเมินภาวะสุขภาพในเด็ก                                                          2 (1-2-3) หน่วยกิต
NSPD 506          Health Assessment in Children

คำอธิบายรายวิชา

             หลักการประเมินภาวะสุขภาพ  การสร้างสัมพันธภาพของพยาบาล การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การประเมินภาวะจิตสังคมและจิตวิญญาณการแปลผลความผิดปกติ การใช้เครื่องมือ ตรวจพิเศษ  การตรวจพิเศษ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความผิดปกติจากการประเมินสุขภาพแบบองค์รวม การประเมินภาวะสุขภาพเฉพาะทางในกลุ่มทารก เด็กเล็ก และเด็กโต การบันทึกรายงานการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง  

พยคร 504          การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 1                                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSPD 504         Nursing Care of Children with Chronic Illness 1

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดและมโนมติที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว ผลกระทบ ของความเจ็บป่วยที่มีต่อเด็กและครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพและกลยุทธ์ ตลอดจนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  

พยกม 505          การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 2                                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSPD 505          Nursing Care of Children with Chronic Illness 2    

คำอธิบายรายวิชา

          สาเหตุ พยาธิสรีรภาพ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค การรักษา ภาวะแทรกซ้อน การควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรัง ของเด็กในระบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาด้านพฤติกรรม การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

พยกม 583          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 1                                               3 (0-12-3) หน่วยกิต      
NSPD 583          Nursing Care of Children with Chronic Illness Practicum 1

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง โดยประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีและมโนมติที่เกี่ยวข้อง กับการพยาบาลเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว ผลกระทบของความเจ็บป่วยที่มีต่อเด็กและครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพและกลยุทธ์ และความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ พยาธิสรีรสภาพ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค การรักษา ภาวะแทรกซ้อน การควบคุมและป้องกันโรค ตลอดจนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

พยกม 584          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 2                                               2 (0-8-2) หน่วยกิต
NSPD 584          Nursing Care of Children with Chronic Illness Practicum 2

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง โดยศึกษาในโรคที่พบบ่อย ศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแล โดยประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี และมโนมติ เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนกลับบ้าน 

ระยะเวลาการศึกษา 16  สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับ    บัญชาของหน่วยงานนั้นๆเต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาลและได้รับใบ   อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล   
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.