หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

ภาษาอังกฤษ  : Program of Nursing Specialty in Orthopaedic Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
         
ภาษาอังกฤษ  : Certificate of Nursing Specialty in Orthopaedic Nursing
ชื่อย่อ      : ป.การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

วัตถุประสงค์ทั่วไป
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยที่ มารับการรักษาทางออร์โธปิดิกส์ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดการทางการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย เพื่อให้มีการดูแลต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

พยคร 540          นโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                                                         2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 540          Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยคร 510          การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางออร์โธปิดิกส์                                        2 (1-2-3) หน่วยกิต
NSID 510          Advanced Health Assessment in Orthopaedic

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิด หลักการ การประเมินภาวะสุขภาพ ทั้งทางกาย จิต สังคม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ การตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้อง การแปลผลการตรวจ และการบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์

พยศศ 511         การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์จากการบาดเจ็บ                        3 (3-0-6) หน่วยกิต        
NSSU 511        Traumatic Orthopaedic Nursing

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิด หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการบาดเจ็บของกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาทและไขสันหลัง และความรู้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมทั้งศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัย การวางแผน การจัดการการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันการบาดเจ็บ

พยศศ 512          การพยาบาลผู้ป่วยโรคออร์โธปิดิกส์ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ                         3 (3-0-6) หน่วยกิต                  
NSSU 512         Non-traumatic Orthopaedic Nursing

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิด และหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยทุกวัยที่เป็นโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ ได้แก่ การเสื่อม การอักเสบ การติดเชื้อ เนื้องอก ความพิการและความผิดปกติจากการเผาผลาญ และความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

พยคร 587          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์จากการบาดเจ็บ                  3 (0-12-3) หน่วยกิต
NSSU 587          Traumatic Orthopaedic Nursing Practicum

คำอธิบายรายวิชา

          การใช้กระบวนการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม การจัด จัดการการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการป้องกันการบาดเจ็บ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์จากการบาดเจ็บของกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท และไขสันหลัง

พยศศ 588          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ          2 (0-8-2) หน่วยกิต
NSSU 588          Non-traumatic Orthopaedic Nursing Practicum

คำอธิบายรายวิชา

         ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม การฟื้นฟูสภาพ และการป้องกัน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ ได้แก่ การเสื่อม การอักเสบ การติดเชื้อ เนื้องอก ความพิการและความผิดปกติจากการเผาผลาญ

ระยะเวลาการศึกษา กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของ หน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.