หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล  
          
ภาษาอังกฤษ  : Program of Short Training in Science and Art of Teaching in Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล     
        
ภาษาอังกฤษ  : Certificate of Nursing Specialty in Science and Art of Teaching in Nursing   
ชื่อย่อ           : ป. ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล
                      Cert. in Science and Art of Teaching in Nursing

หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ทางวิชาการ แหล่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ กลไกสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ คือการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอาจารย์ จึงต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการใฝ่หาความรู้ มีทักษะการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นให้เข้าใจได้ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์
อาจารย์พยาบาลเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการจัดการศึกษาทางการพยาบาล ที่จะให้บัณฑิตพยาบาลเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้การพยาบาลได้อย่างมีมาตรฐาน จากภาวะขาดแคลนพยาบาลในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการขยายการผลิตพยาบาลทั้งในลักษณะการเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาใหม่ และการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นจำนวนมากทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและของเอกชน จึงเป็นเหตุให้มีการขาดแคลนอาจารย์พยาบาลที่มีความพร้อมในการสอนอย่างรุนแรง เกิดการกดดันให้มีการเคลื่อนย้ายพยาบาลประจำการจากสถานให้บริการไปสู่สถาบันการศึกษา โดยที่ยังไม่ได้รับการเตรียมสู่บทบาทการเป็นอาจารย์ ซึ่งอาจสร้างผลเสียให้แก่การศึกษาทางการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต ดังนั้น การอบรมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางคลินิกให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการศึกษา และได้รับการฝึกอบรมด้านทักษะการสอนทั้งในห้องเรียนและในคลินิกอย่างครบกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน จะทำให้เพิ่มจำนวนอาจารย์พยาบาลที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษามากขึ้นในระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยมีการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นอาจารย์พยาบาลอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจำเป็นที่จะจัดให้มีหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นอาจารย์พยาบาลตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพยาบาลได้ทั้งในห้องเรียนและในคลินิกอย่างครบวงจรและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ตลอดจนจรรยาบรรณของอาจารย์

วัตถุประสงค์เฉพาะ :  ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

 1. อธิบายมโนทัศน์การจัดการเรียนการสอน และการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทางการ พยาบาลได้
 2. อธิบายองค์ประกอบของหลักสูตรระดับสถาบันได้
 3. เขียนหลักสูตรในชั้นเรียนในสาขาวิชาที่สนใจและ/หรือถนัด
 4. อธิบายวงจรการเรียนการสอน และประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สนใจและ/หรือถนัดได้อย่างเหมาะสม
 5. เขียนวัตถุประสงค์ลักษณะต่างๆได้
 6. เลือกวิธีการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
 7. เขียนแผนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ และสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่กำหนดทั้งในห้องเรียนและในคลินิก
 8. เลือกวิธีและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้ครบกระบวนการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 9. เขียนข้อสอบประเภทต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อสอบ และวิพากษ์ข้อสอบได้
 10. อธิบายบทบาท หน้าที่ และจริยธรรม/จรรยาบรรณของอาจารย์ได้
 11. วางแผนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้

การจัดเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี            เรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์
ภาคปฏิบัติ           คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลศิริราช

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 1. ภาคทฤษฎี   ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน  สัมมนา และรายงาน             
 2. ภาคปฏิบัติ   ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ และรายงานทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีเวลาในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ โดยมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล  และได้เกรดเฉลี่ยทุกวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00  นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2538

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 18    หน่วยกิต
     ภาคทฤษฎี                                                        12    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          6    หน่วยกิต

พยคร 562          ปรัชญาและมโนทัศน์การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน                            2 (2-0-4)  หน่วยกิต  
NSID 562          Philosophy and Concepts of Education and Instruction

คำอธิบายรายวิชา

             ปรัชญามโนทัศน์การศึกษา การเรียน และการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ กรอบแนวคิดการศึกษาทางการพยาบาล วงจร/กระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการ ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการจัดการศึกษาพยาบาล แนวคิดการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  แนวคิดการสอนให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และการประกันคุณภาพการศึกษา

พยคร 563          การพัฒนาหลักสูตร                                                                               2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 563          Curriculum Development

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรทางการพยาบาล ลักษณะและองค์ประกอบของหลักสูตรสถาบันและหลักสูตรชั้นเรียน และโครงสร้างของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลหลักสูตร

พยคร 564          เทคนิคและวิธีการสอนทางการพยาบาล                                                     3 (3-0-6)  หน่วยกิต
NSID 564          Techniques and Teaching method of Nursing

คำอธิบายรายวิชา

          การเลือกวิธีการสอน การออกแบบการสอนและการเรียนในชั้นเรียน วิธีการสอนกลุ่มใหญ่ วิธีการสอนกลุ่มเล็ก การบรรยาย การสอนโดยเน้นปัญหาเป็นพื้นฐาน กรณีศึกษา โครงการเล่าเรื่อง การยอวาที การใช้สถานการณ์จำลอง การใช้สื่ออีเลคโทรนิกส์ (e-learning) การวางแผนการสอนในคลินิกวิธีการสอนในคลินิก เช่น การประชุมกลุ่ม การประชุมกรณีผู้ป่วย การสอนข้างเตียง การทำ nursing round และเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ

พยคร 565          การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน                                                     2 (1-2-2) หน่วยกิต
NSID 565          Instructional Evaluation

คำอธิบายรายวิชา

          มโนทัศน์การประเมินผล การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  จริยธรรมการประเมินผล    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ปฏิบัติการ การออกแบบการประเมินของรายวิชา  เทคนิคการเขียนแบบทดสอบอัตนัย ปรนัย  และสถานการณ์   การตัดเกรด   การวิเคราะห์ข้อสอบ  การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์วิพากษ์ข้อสอบ การประเมินประสิทธิภาพการสอน

พยคร 567          การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                                                1 (0.5-1-1)  หน่วยกิต
NSID 567          Information technology for Education

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

พยคร 568          บทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์                                                             1 (1-0-2) หน่วยกิต
NSID 568          Roles and Professional ethics

คำอธิบายรายวิชา

         คุณลักษณะอาจารย์ที่ดี ความคาดหวังต่ออาจารย์พยาบาล ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ในการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้การปรึกษาแก่นักศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์

พยคร 569          การวิจัยในชั้นเรียน                                                                               1(1-0-2)  หน่วยกิต           
NSID 569          Classroom Research

คำอธิบายรายวิชา

         แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ประโยชน์ และการนำไปใช้  ลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบ การดำเนินการวิจัย และการเขียนรายงาน การนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

พยคร 583           การฝึกปฏิบัติการสอนในห้องเรียน                                                          3 (0-12-3) หน่วยกิต
NSID 583           Practicum of Classroom Instruction

คำอธิบายรายวิชา

         ฝึกปฏิบัติการสอนในทุกขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นสอน และขั้นประเมินผล ฝึกการเขียนแผนการสอน การเตรียมเอกสารประกอบการสอน เตรียมสื่อการสอน ฝึกสอนในห้องเรียน ออกข้อสอบ ตัดเกรด วิเคราะห์ข้อสอบ

พยคร 584          การฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก                                                               3 (0-12-3) หน่วยกิต
NSID 584          Practicum of Clinical teaching

คำอธิบายรายวิชา

         ฝึกปฏิบัติการสอนในทุกขั้นตอนของกระบวนการสอนในคลินิก ขั้นเตรียมการจัดทำแผนการสอนระยะยาว และประจำวัน การสอนในคลินิกในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชุมกลุ่มก่อนและหลังการสอนข้างเตียง การทำ Nursing Round การใช้กรณีศึกษา การทำแผนที่แนวคิด การประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิก

ระยะเวลาการศึกษาอบรม
กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 5 เดือน
ภาคทฤษฎีในวันศุกร์ – วันเสาร์  เวลา 08.00 -17.00 น.
ภาคปฏิบัติ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00น.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติงานทางการพยาบาลมาแล้วหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.