หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการการพยาบาล

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการจัดการการพยาบาล

Nursing Management Program

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม   ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการจัดการการพยาบาล

(Certificate in Nursing Management)
ชื่อย่อ    ป.การจัดการการพยาบาล

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาผู้บริหารการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ  มีภาวะผู้นำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์การได้

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               15           หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
  - ภาคทฤษฎี                                       10           หน่วยกิต
  - ภาคปฏิบัติ                                         5           หน่วยกิต

พยคร 540          ระบบสุขภาพและการจัดการข้อมูลทางคลินิก                                2 (2-0-4)   หน่วยกิต
NSID  540         Health System and Clinical Data Management

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการทำงานเป็นทีม หลักการการจัดการข้อมูลสุขภาพเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้

พยคร 527          การจัดการการพยาบาล                                                           3 (3-0- 6) หน่วยกิต
NSID 527          Nursing Management   

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารจัดการทางการพยาบาล สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์การสุขภาพ  การจัดองค์การพยาบาล  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการ  การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การควบคุมคุณภาพงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

พยคร 528          การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล                                          3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSID  528         Leadership Development for Nursing Managers

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในวิชาชีพการพยาบาล พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ บทบาทของผู้นำต่อการพัฒนาวิชาชีพ  กลยุทธ์ของการเป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

พยคร 529          การจัดการทรัพยากรบุคคล                                                        2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID  529         Human Resource Management

คำอธิบายรายวิชา

          หลักการจัดการทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผนจัดอัตรากำลัง การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

พยคร 591          ปฏิบัติการบริหารจัดการการพยาบาล                                             3 (0 -12- 3) หน่วยกิต
NSID  591         Nursing Management Practicum

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกทักษะ/สังเกตการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย เกี่ยวกับการจัดองค์การพยาบาล การจัดหอผู้ป่วย การวางแผนงาน  ระบบการดูแลผู้ป่วย  การควบคุมคุณภาพการพยาบาล  การจัดการความรู้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ผลงานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพงาน

พยคร 592          ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรบุคคล                                                 2 (0-8-2) หน่วยกิต
NSID 592          Human Resource Management Practicum    

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกทักษะการจัดการทรัพยากรบุคคลร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย วิเคราะห์งาน  วางแผนจัดอัตรากำลัง   บำรุงรักษา   บทบาทของผู้บริหารในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  การจัดการความขัดแย้ง การแก้ปัญหาและตัดสินใจทางคลินิก การสร้างเสริมคุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้นำ รวมทั้งการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ระยะเวลาการศึกษา        16 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง มีประสบการณ์ในการทำงานทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันสมัคร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
  2. เป็นผู้บริหารการพยาบาลหรือพยาบาลประจำการที่ได้รับการเตรียมที่จะเป็นผู้บริหารการพยาบาล
  3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาอบรมจากผู้บังคับ บัญชาของหน่วยงาน
  4. เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.