หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและ การป้องกันการติดเชื้อ
ภาษาอังกฤษ: Program of Nursing Specialty in Nursing Care of Patients with Infection Diseases and Infection Prevention

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย:     ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ
ภาษาอังกฤษ: Certificate of Nursing Specialty in Nursing Care of Patients with Infection Diseases and Infection Prevention
ชื่อย่อ:     ป.การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อแบบองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรค ติดเชื้อ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การเฝ้าระวังโรค ติดเชื้อ การสอบสวนการระบาด ศึกษาการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ส่งเสริมให้นำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหาซับซ้อน ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                  15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

พยคร 540          นโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                                                                       2(2-0-4) หน่วยกิต
NSID 540           Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยคร 570          การประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ                                                      2(1-2-3) หน่วยกิต
NSID 570          Health Assessment in Infectious Patient

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินภาวะ จิตสังคมและจิตวิญญาณ การตรวจพิเศษและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และวินิจฉัยความ ผิดปกติจากการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รายงานการประเมินภาวะสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

พยคร 571          การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 1                                         4(4-0-8) หน่วยกิต
NSID 571          Nursing Care for Patients with Infectious Diseases and Infection Control I

คำอธิบายรายวิชา

          โครงสร้างองค์กรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล บทบาทของพยาบาลในการพยาบาล ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดเชื้อ การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ กลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และหน่วยงานพิเศษ การเฝ้าระวังและการสอบสวน การติดเชื้อในโรงพยาบาล

พยคร 572          การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ 2                                              2(2-0-8) หน่วยกิต
NSID 572          Nursing Care for Patients with Infectious Diseases and Infection Control II

คำอธิบายรายวิชา

          การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ หลักการพยาบาลแบบองค์รวม การวิเคราะห์ความคุ้มทุน

พยคร 585          วิชาปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ                               5 (0-20-5) หน่วยกิต
NSID 585          Practicum in Nursing Care for Patients with Infectious Diseases and Infection Control

คำอธิบายรายวิชา

          การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ การสอบสวนการระบาด การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก การประเมินผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ระยะเวลาการศึกษา กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.