หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้สูงอายุ

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

(Program of Nursing Specialty in Gerontological Nursing)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม    ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
             (Certificate of Nursing Specialty in Gerontological Nursing)
ชื่อย่อ     ป. การพยาบาลผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในการพยาบาลผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย สามารถประเมิน คัดกรองปัญหาสุขภาพ ตัดสินทางคลินิก ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   จัดระบบการดูแลและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในทีมสุขภาพได้

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                  15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

ชื่อรายวิชาย่อย   5 วิชา        จำนวนหน่วยกิต     15  หน่วยกิต

พยคร 540          นโยบายสุขภาพและการพยาบาล                                             2 (2-0-4)   หน่วยกิต
NSID 540         Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยรฐ 504          การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้สูงอายุ                                  2 (1-2-3)  หน่วยกิต
NSFN 504          Advanced  Geriatric   Health  Assessment 

คำอธิบายรายวิชา

             การประเมินภาวะสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ ความสามารถในการทำหน้าที่ และการเรียนรู้ การซักประวัติ  การใช้เครื่องมือตรวจพิเศษที่กำหนด การแปลผลการประเมินภาวะสุขภาพและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตัดสินทางคลินิก การบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ

พยรฐ 501          การพยาบาลผู้สูงอายุ 1                                                           3 (3-0-6) หน่วยกิต
NSFN 501         Gerontological Nursing 1

คำอธิบายรายวิชา

          สถานการณ์และแนวโน้มเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  มโนมติและจริยธรรมในการพยาบาล ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตสังคม  จิตวิญญาณ การพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยและกลุ่มเสี่ยง หลักการใช้ยา  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  การจัดระบบการดูแลในชุมชน และการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล ระบบบริการและสวัสดิการ สถานการณ์ ประเด็นและแนวโน้มที่มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ครอบครัวและผู้ดูแล

พยรฐ 502          การพยาบาลผู้สูงอายุ 2                                                            3 (3-0-6)  หน่วยกิต
NSFN 502         Gerontological Nursing 2

คำอธิบายรายวิชา

          การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง การฟื้นฟูสภาพ การดูแลระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลอย่างต่อเนื่อง การดูแลระยะสุดท้าย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและผู้ดูแล การจัดระบบการดูแลในสถานบริการสุขภาพ และการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน

พยรฐ  581          ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ1                                                    3 (0-12-3)  หน่วยกิต
NSFN  581         Gerontological Nursing Practicum 1

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรองปัญหาสุขภาพ การพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยและกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การแก้ปัญหาด้านจริยธรรม การส่งเสริมการดูแลตนเอง การให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ การจัดระบบการดูแลในชุมชน การประสานความร่วมมือ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล

พยรฐ 582          ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2                                                     2 (0-8-2)  หน่วยกิต
NSFN 582         Gerontological Nursing Practicum 2

คำอธิบายรายวิชา

         ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง การฟื้นฟูสภาพการดูแลระยะยาว การดูแลอย่างต่อเนื่อง การดูแลระยะสุดท้ายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทของครอบครัวและผู้ดูแล การแก้ปัญหาด้านจริยธรรม การจัดระบบการดูแล การประสานความร่วมมือ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 

ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน (16  สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือก
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.