หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

ภาษาอังกฤษ  : Program of Nursing Specialty in Cardiovascular Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย     : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

ภาษาอังกฤษ : Certificate of Nursing Specialty in Cardiovascular Nursing
ชื่อย่อ : ป.การพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญทาง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ป่วยหัวใจ หลอดเลือด ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในระยะฉุกเฉิน วิกฤต ฟื้นตัวและเรื้อรัง บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการ ส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของครอบครัว วิเคราะห์สถานการณ์ คุณภาพ และผลลัพธ์การจัดการในการป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมอาหาร และการป้องกันการกลับเป็น ซ้ำของโรคหัวใจหลอดเลือด พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประสาน ความร่วมมือเบื้องต้นในทีมการดูแลร่วมกับสหวิชาชีพอื่น

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

พยคร 540          นโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                                                          2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 540          Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยคร 539          การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก                                   2 (1-2-4)หน่วยกิต
NSID 539          Advanced Health Assessments and Clinical Judgment

คำอธิบายรายวิชา

             แนวคิดและความสำคัญของการประเมินสุขภาพขั้นสูง การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซัก ประวัติและการตรวจร่างกายตามระบบและแบบบูรณาการเพื่อการประเมินแยกโรค และประเมินภาวะสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การประเมินภาวะจิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และวิถี ชีวิต การตรวจพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตัดสินทางคลินิก และการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

พยคร 537            การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉุกเฉินและวิกฤต                       4 (4-0-8) หน่วยกิต
NSID 537            Nursing Care for Patients with Emergency and Critical Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

          ระบาดวิทยาและแนวโน้มปัญหาการเจ็บป่วยซับซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด พยาธิสรีรวิทยา โรคหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียน ความซับซ้อนทางพยาธิสรีระของโรคร่วม การวินิจฉัย การรักษาและ บทบาทพยาบาลในการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทางอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ ในระยะ ฉุกเฉิน วิกฤต และฟื้นตัวบนหลักฐานเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

พยคร 538           การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง                                      2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 538           Nursing Care for Patients with Chronic Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

          สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโรคเรื้อรัง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดของการจัดการและการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการคงไว้ซึ่ง สุขภาพ การจัดการทรัพยากรสำหรับการดูแลต่อเนื่อง การจัดการการดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ และการจัดการผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง

พยคร 597          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉุกเฉินและวิกฤต                3 (0-12-6) หน่วยกิต
NSID 597          Nursing Practicum for Patients with Emergency and Critical Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในระยะฉุกเฉินและวิกฤต โดยประยุกต์ความรู้ ทางทฤษฎีในการคัดกรอง การตัดสินใจทางคลินิก การปฏิบัติการเพื่อการกู้ชีวิตขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ การนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลให้เกิดความชำนาญเฉพาะทาง

พยคร 598            ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง                             2 (0-8-4) หน่วยกิต
NSID 598            Nursing Practicum for Patients with Chronic Cardiovascular Illness

คำอธิบายรายวิชา

         ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรัง โดยการใช้ความรู้ ทางทฤษฎีมาประยุกต์ในการประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา วางแผน และการให้การพยาบาล โดยเน้นการ ดูแลต่อเนื่องและการจัดการทรัพยากร การจัดการผลลัพธ์บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์

ระยะเวลาการศึกษา กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของ หน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.