หลักสูตร
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษ  : Program of Nursing Specialty in Child and Adolescent Psychiatric Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
         
ภาษาอังกฤษ  : Certificate of Nursing Specialty in Child and Adolescent Psychiatric Nursing
ชื่อย่อ  : ป.การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าศึกษาอบรมให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยกระบวนการประเมินสภาพ ตรวจคัดกรอง วินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเบื้องต้น เฝ้าระวัง จัดการความเสี่ยง จัดการอาการทางจิตเวช ภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงที่เกิดจากกระบวนการบำบัดรักษา ครอบคลุมการบำบัดหลัก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดที่มีความเฉพาะสำหรับเด็กและวัยรุ่น ด้วยระบบบริการที่เป็นมิตร ระบบการส่งต่อ และระบบการจัดการดูแลต่อเนื่องผ่านการประสานความ ร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพทุกระดับและทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 15    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี ดังนี้
     ภาคทฤษฎี                                                        10    หน่วยกิต
     ภาคปฏิบัติ                                                          5    หน่วยกิต

พยคร 540          วิชานโยบายสุขภาพกับการพยาบาล                                                         2 (2-0-4) หน่วยกิต
NSID 540          Health Policy and Nursing

คำอธิบายรายวิชา

             ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

พยสจ 504          การประเมินภาวะสุขภาพในเด็กและวัยรุ่น                                                     2 (1-2-3) หน่วยกิต
NSPC 504          Health Assessment in Child and Adolescent

คำอธิบายรายวิชา

             หลักการและเทคนิคการประเมินพัฒนาการและภาวะสุขภาพ การซักประวัติเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว การตรวจร่างกาย และการประเมินภาวะจิตสังคม การเลือกใช้เครื่องมือในการประเมิน การใช้ผลการตรวจทางจิตวิทยาและทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประเมินพัฒนาการและภาวะสุขภาพการบันทึกรายงาน

พยสจ 505          การพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                                        3 (3-0-6) หน่วยกิต        
NSPC  505         Child and Adolescent Mental Health Nursing

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา ทางการพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น แนวคิด รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น การประเมิน การคัดกรอง และวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น การจัดการและการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต การส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง และการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

พยสจ 506          การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                         3 (3-0-6) หน่วยกิต                  
NSPC 506          Child and Adolescent Psychiatric Nursing

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิต การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผลกระทบของการเจ็บป่วยทางจิต บทบาทของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและทีมสุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กระบวนการพยาบาล เทคนิคและทักษะการประเมินและการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและวัยรุ่นและครอบครัว ปัญหาทางคลินิกในเด็กและวัยรุ่น หลักการและรูปแบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น หลักการและเทคนิคการให้การปรึกษา และสุขภาพจิตศึกษาแก่ครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวช

พยสจ 583          ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                                 2 (0-8-2) หน่วยกิต
NSPC 583          Child and Adolescent Mental Health Nursing Practicum

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในการประเมินพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ คัดกรอง และวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น บำบัดดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต การประสานงานและทำงานร่วมกับทีม สุขภาพจิตและเครือข่ายเพื่อการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและครอบครัวอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องโดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

พยสจ 584         ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                      3 (0-12-3) หน่วยกิต
NSPC 584         Child and Adolescent Psychiatric Nursing Practicum

คำอธิบายรายวิชา

         ฝึกปฏิบัติการประเมินและการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและวัยรุ่นและครอบครัว การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวช การบำบัดทางจิตในเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวช การให้การปรึกษาและสุขภาพจิตศึกษาแก่ครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น ส่งเสริมพัฒนาการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวช การประสานงานกับทีมสุขภาพจิตและชุมชนเพื่อการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวชและครอบครัวอย่างต่อเนื่องโดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระยะเวลาการศึกษา กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จาก สภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

* หมายเหตุ กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

 
 
 

   

 

 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.