เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564
2011–2012 Criteria for Performance Excellence
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555-2556

Guidelines AUN-QA

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0
Assessment and Assessors V.2.0

รายงานประจำปี

     
รายงานประจำปี 2563      
       
รายงานประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2559
       
รายงานประจำปี 2558 รายงานประจำปี 2557 รายงานประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2555
       
รายงานประจำปี 2554 รายงานประจำปี 2553 รายงานประจำปี 2552 รายงานประจำปี 2551
       
รายงานประจำปี 2550 รายงานประจำปี 2549 รายงานประจำปี 2548 รายงานประจำปี 2547
       

รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553

รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานผลการเยี่ยมสำรวจการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2553
รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2552
รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2551

 

 
 
 
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th