รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2558 รายงานประจำปี 2557 รายงานประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2555
       
รายงานประจำปี 2554 รายงานประจำปี 2553 รายงานประจำปี 2552 รายงานประจำปี 2551
       
รายงานประจำปี 2550 รายงานประจำปี 2549 รายงานประจำปี 2548 รายงานประจำปี 2547
       

รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553

รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานผลการเยี่ยมสำรวจการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553
รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2552
รายงานผลการเยี่ยมสำรวจคณะพยาบาลศาสตร์ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2551

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA

2011–2012 Criteria for Performance Excellence
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555-2556
 
 
 
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th