เกี่ยวกับโครงการฯ
คณะกรรมการฯ
ขั้นตอนการผลิตตำรา
(Intranet)
เอกสารประกอบ
(Intranet)
ตำราในโครงการฯ
ติดต่อเรา
 
ตำราในโครงการฯ  
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ ตำราการประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล ฉบับปรับปรุง
บรรณาธิการ รักชนก คชไกร
เวหา เกษมสุข
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 550 บาท
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 ฉบับปรับปรุง
บรรณาธิการ วันดี โตสุขศรี และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 300 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 ฉบับปรับปรุง
บรรณาธิการ วันดี โตสุขศรี และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 400 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง
บรรณาธิการ ยาใจ สิทธิมงคล
พวงเพชร เกษรสมุทร
นพพร ว่องสิริมาศ
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 450 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 55 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลชุมชน
บรรณาธิการ กีรดา ไกรนุวัตร
รักชนก คชไกร
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 300 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
ชื่อหนังสือ การพยาบาลชุมชน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
บรรณาธิการ กีรดา ไกรนุวัตร
รักชนก คชไกร
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 300 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ ตำราการประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ รักชนก คชไกร
เวหา เกษมสุข
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 400 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลศัลยศาสตร์: ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
บรรณาธิการ เกศศิริ วงษ์คงคำ
อรชุมา นากรณ์
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 250 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ อรพรรณ โตสิงห์
พรสินี เต็งพานิชกุล
ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
ณัฐมา ทองธีรธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 250 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 250 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์
บรรณาธิการ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 300 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ชื่อหนังสือ ตำราทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 1
บรรณาธิการ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
อรุณรัตน์ เทพนา
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2559
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 350 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ

ชื่อหนังสือ ตำราศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ วิไลวรรณ ทองเจริญ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2558
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 350 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ปฏิบัติการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ชื่อหนังสือ ตำราปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
บรรณาธิการ ยุวดี วัฒนานนท์ ศิริวรรณ์ สันทัด
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2557
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 200 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

ชื่อหนังสือ ตำราการพยาบาลอายุรศาสตร์ 1  (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ ปราณี ทู้ไพเราะ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2557
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 250 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

ชื่อหนังสือ ตำราการพยาบาลอายุรศาสตร์ 2  (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ ปราณี ทู้ไพเราะ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์เพิ่มเติม มิถุนายน 2555
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 250 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ปฏิบัติการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ชื่อหนังสือ ตำราการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2557
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก 300 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 55 บาทต่อเล่ม
สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ชื่อหนังสือ ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 4 ตุลาคม 2557
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก

250 บาท *ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาทต่อเล่ม

สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024
   

ตำราการพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 

ตำราการพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ชื่อหนังสือ ตำราการพยาบาลเด็ก 1 และ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (สินค้าหมด) 
บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน 2558
จัดพิมพ์โดย โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาปก

1,000 บาท *ค่าจัดส่ง 85 บาทต่อชุด

สถานที่
จัดจำหน่าย
 • ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.0-2218-9885
 • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 0-2613-3897
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ จำกัด โทร.0-2938-0793-4
 • ร้านถาวรพัฒน์ โทร. 081-919-7024

 

 

 

 

   

ตำราการพยาบาลเด็ก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ชื่อหนังสือ ความรุนแรงต่อสตรี : บทวิเคราะห์และสรุปจากหลักฐานทางการวิจัย
บรรณาธิการ นันทนา ธนาโนวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2557
จัดพิมพ์โดย ผู้สร้างสรรรค์ตำราดำเนินการผลิตเอง
ราคาปก

200 บาท

สั่งซื้อได้ที่

รศ.ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ และคณะ
โทร. 085-088-9223
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 02-419-7466-80 ต่อ 1812-1813

   

ศัพท์สูติ-นรีเวช

 

ชื่อหนังสือ ตำราศัพท์สูติ-นรีเวช
บรรณาธิการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เพรส
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2554
จัดพิมพ์โดย ผู้สร้างสรรรค์ตำราดำเนินการผลิตเอง
ราคาปก

70 บาท

สั่งซื้อได้ที่

รศ.ดร.สุนีย์ สุนทรมีเสถียร โทร. 086-785-8560 และ
อ.นัยนา แขดกิ่ง โทร.087-816-5225
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 02-419-7466-80 ต่อ 1806-1807

   

การพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)

ชื่อหนังสือ ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)
บรรณาธิการ นันทนา ธนาโนวรรณ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน 2558
จัดพิมพ์โดย ผู้สร้างสรรรค์ตำราดำเนินการผลิตเอง
ราคาปก 450 บาท
สั่งซื้อได้ที่

รศ.ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ และคณะ
โทร. 085-088-9223
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 02-419-7466-80 ต่อ 1812-1813

   

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัฏฐา ชาวกงจักร์
ห้อง 403 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันเวลาราชการ
โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2440
E-mail : nattha.chk@mahidol.ac.th

 

 
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th