หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 
Example Frame

ต้อนรับคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ และศึกษาระบบการให้บริการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ ของคณะพยาบาลศาสตร์
รายการ RAMA Health Talk เสนอบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือ ระหว่างกรมอนามัย กับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อผลิตพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต”
กิจกรรมอบรมแกนนำในสถานประกอบกิจการ และหญิงตั้งครรภ์ ณ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย เป็นวิทยากรในการจัด Workshop “Breastfeeding: How to translate Health Policy to Nursing Curriculum (Learn and Share)” ใน Pre-conference วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนงานประชุมวิชาการ The 3rd Asian Congress in Nursing Education (ACiNE)
กิจกรรม “เวทีเสวนาประชาคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นมิตรกับชุมชน”

สรุปกิจกรรมสัปดาห์นมแม่โลก 2017 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ บริเวณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย

 
มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจำนวน Web Site Hit Counters  เริ่ม ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th