มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสถานประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิง วัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ม.มหิดลชี้กลยุทธ์โลกยั่งยืนด้วยนมแม่”
ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ ผศ.ดร.ศศิธารา น่วมภา และ ผศ.รุ่งทิพย์ กาศักดิ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Miss นมแม่)
ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ ประธาน ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร
ประชุมวิชาการ เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก “Enabling Breastfeeding : ยกระดับบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความเท่าเทียม”


 


มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจำนวน web counter เริ่ม ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
 
Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th