หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 
Example Frame

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต”
กิจกรรมอบรมแกนนำในสถานประกอบกิจการ และหญิงตั้งครรภ์ ณ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย เป็นวิทยากรในการจัด Workshop “Breastfeeding: How to translate Health Policy to Nursing Curriculum (Learn and Share)” ใน Pre-conference วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนงานประชุมวิชาการ The 3rd Asian Congress in Nursing Education (ACiNE)
กิจกรรม “เวทีเสวนาประชาคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นมิตรกับชุมชน”

สรุปกิจกรรมสัปดาห์นมแม่โลก 2017 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ บริเวณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย

ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2560
การประชุมร่วมระหว่างศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็กฯ กับ กรมอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแกนนำ เรื่อง การเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่
การติดตามประเมินผลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน"
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการติดต่อจากองค์กร Save the Children International ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ (เพิ่มเติม) เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก (WABA) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงาน ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพของภาคกลาง
ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจำนวน Web Site Hit Counters  เริ่ม ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th