หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 

 

 


เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบด้วย

 
 
 • Learner's guide
 • Trainer's guide
 • PowerPoint (18 เรื่อง)
 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) (18 เรื่อง)
 • กระเป๋านมแม่ซึ่งบรรจุชุด อุปกรณ์การสอน ได้แก่  เสื้อสาธิตการให้นมแม่,เต้านมถุงน่อง,nipple puller, syringe puller, breast shell, อุปกรณ์ทำตุ๊กตาผ้า,และ VDO (สาธิตการทำตุ๊กตาผ้า วิธีการสอนแบบ Hand off การใช้อุปกรณ์แก้ปัญหาหัวนมสั้นแบบต่างๆ)
 • VDO การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 5 เรื่อง ได้แก่  การจัดท่าในการให้นมและการให้ลูกอมหัวนม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอด นมแม่...เมื่อลูกป่วย การป้อนนมทารกด้วยวิธีการต่างๆ  และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เนื้อหาในหนังสือ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” แบ่งออกเป็น 4 หน่วย รวม 19 บท
หน่วยที่ 1    ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  (2 บท)

 • สถานการณ์ แนวโน้ม และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ผลกระทบและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หน่วยที่ 2   หลักการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (4 บท)

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • การสนับสนุนครอบครัว ชุมชนและสังคมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • แนวปฏิบัติในการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
 • หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยที่ 3   ความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(4 บท)

 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการสร้างและการหลั่งน้ำนม กลไกการดูดนมของทารก
 • ส่วนประกอบและคุณค่าของน้ำนม
 • การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่ ลูก และครอบครัว
 • ทักษะการสื่อสารการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หน่วยที่ 4   แนวปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(9 บท)

 • แนวปฏิบัติตามบันได 10 ขั้น
 • แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์
 • แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอด
 • การจัดท่าในการให้นมและการให้ลูกอมหัวนม
 • แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอด
 • แนวปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีปัญหาด้านแม่
 • แนวปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีปัญหาด้านลูก
 • แนวปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (เพิ่มเติมภายหลัง)

 


 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th