หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 
ด้านวิชาการ ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัย

 


ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

          การเลี้ยงดูทารกด้วยนมแม่และอาหารตามวัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมให้ทารกมีภาวะโภชนาการที่ดีตั้งแต่แรกมีความจำเป็น เพราะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และจะช่วยลดการเกิดปัญหาโภชนาการและป้องกันโรคเรื้อรัง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในอนาคตได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็กขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักศึกษาพยาบาล  ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็กที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศแก่อาจารย์  พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และประชาชนผู้สนใจ ศึกษาวิจัยและเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชน

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก  : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

หน่วยงานร่วม   : คณะกรรมการบริหารวิชาการและบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
                        : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   
                        : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

วัตถุประสงค์    

  1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับอาจารย์ พยาบาล บุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. ให้บริการวิชาการและการปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่สำหรับประชาชน
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  4. สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความชำนาญด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 

 


 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th