หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 
 
 
ด้านย่อย 1 การสร้างหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ด้านย่อย 2 การสอนเสริมความรู้และทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่นักศึกษาพยาบาล
ของคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3
ด้านย่อย 3 จัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก และจัดการอบรมระยะสั้นให้บุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ
ด้านย่อย 4 โครงการสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไปใช้ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ด้านย่อย 5 เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
ด้านย่อย 6 การสร้างหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ด้านย่อย 7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ด้านย่อย 8

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต”

 

* คลิกเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละด้าน

 


 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th