หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต” จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2561 และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านวิชาการ วิจัย กฏหมาย และสังคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช รองประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คุณธนภร พีระแพทย์ ผู้แทนจากองค์กรยูนิเซฟประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด มีเข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย >> http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/conference/breastfeeding2018.html

 

 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th