หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 
 


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมเอกสารงานวิจัย ฐานข้อมูลวิชาการ และนวัตกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สรุปการดำเนินการ

 
การประชุมร่วมระหว่างศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็กฯ กับ กรมอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ประชุมแนวทางการเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก ร่วมกับ รศ.พรศรี ศรีอัษฏาพร และรศ.ปนัดดา ปริยทฤฆ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางการทำวิจัยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2556
การบรรยายในหัวข้อ Presentation: Research experience in breastfeeding in sick newborns วันที่ 17 มกราคม 2556 Professor Dr.Diane L. Spatz, PhD, RN-BC, FAAN School of Nursing, University of Pennsylvania, USA
 

 


 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th