หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 
 
คณบดี
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

ที่ปรึกษา
รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร

ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผศ.วีรยา จึงสมเจตไพศาล

ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.ดร.นิตยา สินสุกใส

ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.กีรดา ไกรนุวัตร

ที่ปรึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ผศ.พรนภา ตั้งสุขสันต์
ประธาน
 
ผศ.ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
กรรมการ
ผศ.ฉันทิกา  จันทร์เปีย
กรรมการ
ผศ.ดร.วรรณา พาหุวัฒนกร
กรรมการ
อ.ดร.สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร
กรรมการ
ผศ.ดร. สุดาภรณ์   พยัคฆเรือง
กรรมการและเลขานุการ
อ.ดร.ศศิธารา น่วมภา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
นางสาวกุลจิราณัฎฐ์  แสนหลวง
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
     
     
     
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th