หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 

งานประชุมวิชาการ The 3rd Asian Congress in Nursing Education (ACiNE) หัวข้อการจัดประชุม “Optimizing Inter-Professional Education to improve health care quality” จัดโดย University Gadjah Mada ณ ประเทศอินโดนีเซีย

กรรมการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.พรนภา  ตั้งสุขสันต์  ผศ.ดร.พรรณรัตน์  แสงเพิ่ม  และ ผศ.ดร.สุดาภรณ์  พยัคฆเรือง ได้เป็นตัวแทนของศูนย์ฯ ในการเป็นวิทยากรจัด Workshop “Breastfeeding: How to translate Health Policy to Nursing Curriculum (Learn and Share)” ใน Pre-conference วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนงานประชุมวิชาการ The 3rd Asian Congress in Nursing Education (ACiNE) หัวข้อการจัดประชุม “Optimizing Inter-Professional Education to improve health care quality” จัดโดย University Gadjah Mada และภาคีเครือข่าย ณ Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta ประเทศ อินโดนีเซีย  Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta ประเทศ อินโดนีเซีย  ประเทศ ซึ่งจัดในวันที่18-20 เมษายน พ.ศ.2561 นอกจากนี้ ยังร่วมเป็น Modulator และ Evaluator ใน Parallel session ซึ่งเป็นการนำเสนองานวิจัยด้วยปากเปล่า  ทั้งนี้ รศ.ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งไปในฐานะที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็น co-host ในการประชุมดังกล่าว ได้ให้เกียรติแสดงความยินดีในการปฏิบัติงานในครั้งนี้  

 

 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th