หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรม “เวทีเสวนาประชาคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นมิตรกับชุมชน” ณ ห้อง 106 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดยมีผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ  ผู้แทนนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมการเสวนาทั้งหมด จำนวน 31 คน เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

 

 

 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th