คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

บทคัดย่อผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ปี 2558

  2559 2558 2557 2554-2556
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ผลงานวิจัยตีพิมพ์ มกราคม – ธันวาคม 2558

1

Jitramontree, N. , Chatchaisucha, S., Thaweeboon, T., Kutintara, B., & Intanasak, S. (2015). Action Research Development of a Fall Prevention Program for Thai Community-dwelling Older Persons. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19(1): 69-79.
2 กานต์ธิชา กำแพงแก้ว, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ และวีนัส ลีฬหกุล. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การรับรู้อาการเตือน และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สุงอายุกลุ่มเสี่ยง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(2): 40-50.
3 จิราวรรณ เผื่อแผ่, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วีนัส ลีฬหกุล. (2558). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด. วารสารพยาบาลศาสตร์, 33 (2): 41-50.
4 นฎา งามเหมาะ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนาความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. วารสารสภาการพยาบาล, 30(1): 58-71.
5 ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, วิภาวี หม้ายพิมาย. (2558). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม: การศึกษานำร่อง. วารสารพยาบาลศาสตร์, 33(suppl1): 48-54
6 อัครเดช เกตุฉ่ำ, อรุณรัตน์ คันธา, ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ และกฤษดา แสวงดี. (2558). การกระจายและความเหลื่อมล้ำของอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 9(1): 26-36.
7 อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ์, ยุภา จิ๋วพัฒนกุล, วิชชุดา เจริญกิจการ, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และ รุจา ภู่ไพบูลย์. (2558). กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนสุขภาพพอเพียง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 29(2): 87-99.
งานวิจัยที่รอตีพิมพ์
1 ทิพย์รัตน์ ผลอินทร์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, และ วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ ความกลัว การหกล้ม และพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์, 27(3): กย-ธค 58.
2 สุภาวดี เที่ยงธรรม, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, วีนัส ลีฬหกุล, และวิมลวรรณ เหียงแก้ว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการมีกิจกรรมทางกาย ภาวะโภชนาการและภาวะซึมศร้า กับภาวะกล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 38(4): ตค-ธค 58.

 

 
หน้าหลัก