กิจกรรมที่ผ่านมา

ต้อนรับคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการและศึกษาระบบการให้บริการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ ของคณะพยาบาลศาสตร์


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการและศึกษาระบบการให้บริการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ ของคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมหน่วยให้บริการคำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการเด็กและสุขภาพวัยรุ่น ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ห้อง 714 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย อีกทั้งได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 47 กลุ่มที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย