กิจกรรมที่ผ่านมา

ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในเรื่องระบบบริการสาธารณสุข และบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในประเทศไทย


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเครือข่ายต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์เสาวรส มีกุศล รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์สุรัสวดี ไวว่อง ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 16 คน จาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "นราธิวาสกัลยาณวัฒน์" ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ และแหล่งฝึกต่างๆ ระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน ในเรื่องระบบบริการสาธารณสุข และบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในประเทศไทย