กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม NS SMART เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม NS SMART เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 2 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา