งานพัฒนานักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษามีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับทีมบริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร “ NS MAHIDOL” มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข จบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

ติดต่อหน่วยงาน

งานพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู๋ที่ห้อง one stop service ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2121