ประเภท ลงทะเบียนภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ลงทะเบียนหลังจาก
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
บุคคลทั่วไป 4,500 บาท 5,000 บาท

ศิษย์เก่า/นักศึกษา

4,000 บาท 4,500 บาท

* สำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ขอให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนเวลา
   12.00 น. มิเช่นนั้น จะไม่ได้อัตราค่าลงทะเบียนในเรท Early Bird 
* ศิษย์เก่า หมายถึง ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)
* นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ป.โท/ป.เอก)

* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี: การประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 27
              (The Annual Nursing Conference 2018)

เลขที่: 016-449106-2
  ธนาคารกรุงไทย สาขาพรานนก
ชื่อบัญชี: การประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 27
              (The Annual Nursing Conference 2018)

เลขที่: 196-0-22981-8
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าน้ำศิริราช
ชื่อบัญชี: การประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 27
              (The Annual Nursing Conference 2018)

เลขที่: 939-702775-7

ขั้นตอนการลงทะเบียน

หลังจากนั้นให้ส่ง ภาพแสกน/ถ่ายภาพ ใบสลิบโอนเงิน มาที่
email: pornprom.kae@mahidol.ac.th
หรือ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ประชุมวิชาการฯ เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

*** ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในส่วนของเมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" ได้ก็ต่อเมื่อชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 3 วันทำการ

 


 

 
 
Copyright © 2017  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th

 

 

login