วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
ทิศทางนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
07.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. พิธีอาเศียรวาท
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง         
           นายกสภาการพยาบาล และอดีตคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09.00-09.45 น. ปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 18 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย
โดย     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
           องคมนตรี
09.45-10.30 น. นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อการเข้าถึงและเป็นธรรม
โดย     นายสมคิด สมศรี
           อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10.45-11.30 น. สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย
โดย     นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ
           รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
11.30-12.15 น. การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดย     แพทย์หญิงทัศนีย์ เอกวานิช
           ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
12.15-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.30 น. การออกแบบระบบสุขภาพเพื่อตอบสนองการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย:
มุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

โดย     ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายแพทย์จิตร สิทธีอมร
           อธิการบดี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 15.30-16.00 น.
   
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
การจัดการปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ
09.00-10.00 น. การเผชิญการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเมื่อผู้สูงอายุต้องเข้าโรงพยาบาล
โดย     ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล                                                              คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
           และประธานฝ่ายวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
10.15-12.00 น. Panel session: การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย : ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาลในสังคม 4.0

โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
           หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
           พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและระดับปฐมภูมิ
           พยาบาลวิชาชีพ สุทิศา ปิติญาณ
           ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
           พยาบาลวิชาชีพ พิมณภัทร์ โชติฐิติกุลธรณ์
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม  
           ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์
           หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. การจัดการปัญหาสุขภาพกายที่สำคัญในผู้สูงอายุ
โดย      ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย
            รองคณบดีคนที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
            และนายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย             
13.45-14.30 น. นวัตกรรมทางด้านอาหารในผู้สูงอายุที่กลืนลำบาก
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45-15.30 น. การจัดการปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในผู้สูงอายุ
โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร
           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
15.30-16.15 น. อาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคไต
โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ
           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.10-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.
   
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในสังคม 4.0
09.00-09.45 น. Technology for Independent Living
โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09.45-10.30 น. Smart Housing in Smart 4.0 Society
โดย     รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.45-12.00 น. e-Health สำหรับผู้สูงอาย
โดย     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. Music Therapy สำหรับผู้สูงอายุุ
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  เจริญสุข
           วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.45-14.30 น. PET Therapy สำหรับผู้สูงอายุ
โดย     รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร
           คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45-16.00 น. Start-up Business for Smart Ageing
ร่วมเสวนาโดย    ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ 
                        นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
                        รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์
                        หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  
                        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
16.00-16.15 น. ปิดการประชุม
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
   

 

 
 
Copyright © 2017  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th

 

 

login