หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 

กิจกรรมสัปดาห์นมแม่โลก 2017

          ด้วยในวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์นมแม่โลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก (WABA) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงาน การรณรงค์มีการกำหนดคำขวัญให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วโลก สำหรับคำขวัญในปีนี้คือ " Sustaining Breastfeeding Together"  หรือ รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และรณณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่บุคลากร และประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล และยังเป็นการสนับสนุนให้แม่ที่ต้องทำงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องได้ โดยนิทรรศการนี้ จัดในช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคม 2560

อ่านรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน”

 

 

 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th