10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ


     นางสาวแสงจันทร์ สุขสุวานนท์


         งานบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ในเรื่อง “10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ” วันที่ 7 พฤศจิกายน  2555 โดย นางสาวแสงจันทร์  สุขสุวานนท์ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

         นางสาวแสงจันทร์  สุขสุวานนท์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ” เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาและการใช้งานของคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพและเสื่อมคุณภาพช้าลง โดยมีวิธีการ คือ

วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ง่ายๆ 10 วิธีดังนี้

 1. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ้าง : เริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อน และทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช็ดส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวเครื่องหรือกรอบหน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร์
 2. เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง : โดยใช้แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลม สามารถเป่าเครื่องได้เพื่อไล่ฝุ่นออกจากคอมพิวเตอร์
 3. ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ : ทำการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์
  ตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายใน ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า
 4. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก :  การจัดวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรวางให้ห่างจากกำแพง
  หรือมีช่องว่างด้านหลังจอประมาณ 1 ไม้บรรทัด ผู้ที่ใช้โน้ตบุ้คควรยกระดับด้านล่างของโน้ตบุ้คให้มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่าง หรือพัดลมระบายอากาศ
 5. เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมคอมใกล้บ้าน
 6. จัดการไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่สำคัญ : ไฟล์ต่างๆ หากไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่สำคัญ
  ควรลบทิ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ไม่หนักเครื่องในส่วนของหน่วยความจำ
 7. จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆ :  จะทำให้การหาไฟล์ต่างๆ สะดวกมากขึ้น เครื่องทำงานไม่หนัก
 8. กำจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์สม่ำเสมอ
 9. ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง
 10. หมั่นหาวิธีหรือการใช้งานที่ถูกต้อง : การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามพื้นฐาน  เพราะ
  ถ้าเราไม่รู้หลักในการใช้งานแล้ว ตั้งแต่ข้อ 9 จนถึง 1 ที่กล่าวมาก็อาจทำให้เราละเลยในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. รองศาสตราจารย์ วิไลวรรณ    ทองเจริญ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อทิพย์   สันธนะวนิช 
 3. นางกอบกุล                      เลาหิตกุล                  
 4. นางสาวฉวีวรรณ                สาระคง          
 5. ว่าที่ร้อยตรี สุรบดี               กลิ่นจันทร์         
 6. นางสาวสุชลิตา                 ยืนนาน                    
 7. นางสาววิลาวัลย์                ดวงล้อมจันทร์   
 8. นางวรรณทิน                    ยิ่งพัฒนพันธ์              
 9. นางนันทวรรณ                  ผ่องมณี
 10. นางสาวแสงจันทร์             สุขสุวานนท์     
 11. นางสาวณัฐพร                  จุลกนิษฐ์                  
 12. นางมณฑา                      ภู่เภ่ง   

 

นันทวรรณ  ผ่องมณี  ผู้ลิขิต

 

 
 

 

 

2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415 Copyright © 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.