มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone
line
คณะกรรมการมูลนิธิ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
1. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
2. ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
3. ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
4. ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สง่า นิลวรางกูร
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
8. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ณ ระนอง
12. อาจารย์เสาวนีย์ สุบรรณรัตน์
13. นาวาเอกหญิงขวัญเรือน สงวนเชื้อ
14. นางกมลทิพย์ หิตะนันท์
15. นางสาวเกษิณี จินดาลัทธ
16. นายปราโมทย์ สัชฌุกร
17. นางสาวพรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์
18. นางอารีย์ พฤกษราช
 
กรรมการที่ปรึกษา
 
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
2. นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวรรณ พจน์พริ้ง
7. อาจารย์เถลิงศรี ศรทรง
8. นางประภา อภิพัฒนา
9. นางวิภาศิริ มะกรสาร
10. นางสาวแหวนดี อุทโท
11. นางเสมอใจ แก้วรัตนอัมพร
12. นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์
     
กรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
2. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช  
3. นางจันทนา นิลวรางกูร
4. คุณหญิงกรกช มีเพียร
5. พลเรือตรีหญิงสุรัชฎา ชลออยู่
6. พันเอกหญิงนันทนา ปัญญะบูรณ์
7. รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์
8. รองศาสตราจารย์วิไล เลิศธรรมเทวี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์
10. ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล
11. นางยุพดี วิโรจน์โภคา
12. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์ปิยะมิตร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอวยอง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข
15. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  
16. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  
17. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์  
18. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
19. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  
20. อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย
22. หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
23. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  
24. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ  

* คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แ่ละกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

* คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

 

Copyright 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________