มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone
line
การให้ทุน


ประเภททุน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ทุนประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ แบ่งเป็น 6 ประเภทประกอบด้วย
  1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
  2. ทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกในประเทศไทย
  3. ทุนการฝึกอบรม
  4. ทุนการดูงาน
  5. ทุนการประชุมวิชาการ
  6. ทุนแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์
 • ทุนประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีพอใช้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการเพิ่มพูนความรู้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
  1. ทุนการฝึกอบรม
  2. ทุนการดูงาน
  3. ทุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ
  4. ทุนแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทุนประเภทที่ 1
  1. ต้องเป็นคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. ต้องไม่เคยได้รับทุนมูลนิธิหรือ เคยได้รับมาครบ 2 ปี แล้ว
  3. ผู้ที่ขอทุนสนับสนุนการศึกษา อายุต้องไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา กรณีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี หากภาควิชามีเหตุผล ความจำเป็น ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสนับสนุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
  4. การไปฝึกอบรมหรือดูงาน ผู้ขอทุนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงการที่แสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่ม ปรับปรุง หรือขยายเพิ่มเติมในด้านวิชาการ หรือด้านการวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
  5. การไปประชุมวิชาการต่างประเทศ ผู้ขอรับทุนต้องมีผลงานไปเสนอ โดยจะต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรกในบทคัดย่อ หรือเป็นวิทยากรในการประชุม/สัมมนา และมีเอกสารการตอบรับจากคณะกรรมการผู้จัดการประชุมให้เสนอผลงานทางวิชาการ
  6. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศไทย ผู้ขอรับทุนต้องมีผลงานไปเสนอ โดยจะต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรกในบทคัดย่อ หรือเป็นวิทยากรในการประชุม/สัมมนา และมีเอกสารการตอบรับจากคณะกรรมการจัดการ
 • ทุนประเภทที่ 2
  1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  2. ผลการเรียนดีพอใช้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา
  3. มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการงาน
  4. มีสุขภาพดี ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา
  5. ไม่เคยกระทำผิดวินัยนักศึกษา
 • ทุนประเภทที่ 3
  1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
  3. ผลการสอบภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและผู้ขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
  4. มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการงาน
  5. มีสุขภาพดี ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา
  6. ไม่เคยกระทำผิดวินัยนักศึกษา

กำหนดระยะเวลาการให้ทุน

 • ทุนประเภทที่ 1
  1. ทุนการศึกษา มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในกรณีจำเป็นอาจขอรับทุนต่อได้ไม่เกิน 1 ปี
  2. ทุนการศึกษาเพิ่มเติมหลังปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ในกรณีจำเป็นอาจขอรับทุนต่อได้ไม่เกิน 2 ปี
  3. ทุนการฝึกอบรม มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หากมีความจำเป็น ต้องฝึกอบรมเกินระยะเวลายาวที่กำหนด ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับทุนมูลนิธิพิจารณากลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
  4. ทุนการดูงาน มีกำหนดระยะเวลาตามโครงการที่เสนอแต่ไม่เกิน 3 เดือน
  5. ทุนการประชุมวิชาการ มีกำหนดระยะเวลาตามกำหนดของการประชุมนั้นๆ
 • ทุนประเภทที่ 2 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรือของเจ้าของทุน
 • ทุนประเภทที่ 3 ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของโครงการ

พันธะของผู้ได้รับทุน

 • ทุนประเภทที่ 1
  1. ผู้ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกอบรม/ดูงาน และกลับมาปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
  2. ผู้ที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมนานกว่า 6 เดือน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ต่อประธานกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินทุนในปีต่อไป
  3. ต้องส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ชุดต่อประธาน กรรมการภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดการศึกษา การฝึกอบรม การดูงานหรือการประชุมวิชาการ
  4. ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ตามพันธะของผู้ได้รับทุนและตามระเบียบว่าด้วยข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่ใช้ไปในปัจจุบันและตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ หากมิได้กลับมาปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ หรือหากกลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบกำหนดตามสัญญาการรับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมดตามสัญญา และเงินเบี้ยปรับอีก 2 เท่าตามสัญญา ภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ หากไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนต้องจ่ายเงินทุนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากยอดเงินที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนกว่าจะชำระครบถ้วน
  5. ในกรณีที่ได้รับอนุมัติทุนแล้ว แต่มิได้เดินทางด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามต้องแจ้งยกเลิกการรับทุนภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ทราบสาเหตุ
  6. ในกรณีที่ได้รับอนุมัติทุนและได้รับเงินแล้ว แต่ไม่ได้เดินทางด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องคืนเงินแก่มูลนิธิภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดนี้ต้องคืนเงินทุน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
  7. ในกรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือเงินจากแหล่งอื่นในภายหลัง ต้องแจ้งให้เลขานุการ คณะกรรมการมูลนิธิทราบในทันที และรีบดำเนินการลดเงินจำนวนที่ได้รับจากแหล่งทุนอื่น ออกจากทุนที่ขอรับจากมูลนิธิ หรือคืนเงินจำนวนนี้ให้กับมูลนิธิ
 • ทุนประเภทที่ 2
  1. ผู้ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
  2. ให้รายงานผลการศึกษาต่อประธานกรรมการและเจ้าของทุนทุกปีเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินทุนในปีต่อไป
  3. กรณีที่ผู้รับทุนทำผิดวินัยหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอันอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถาบัน มูลนิธิจะงดการให้ทุน
 • ทุนประเภทที่ 3
  1. ตั้งใจศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. ผู้รับทุนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้แทนของสถาบันและประเทศชาติ
  3. ส่งรายงานผลการดูงาน ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ต่อประธานกรรมการภายใน 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการดูงาน ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ

หมายเหตุ

 • ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการการขอรับทุนต่อเลขานุการคณะกรรมการตามแบบฟอร์มที่มูลนิธิกำหนด ก่อนกำหนดเดินทางไม่น้อยกว่า 2 เดือน
 • ผู้ได้รับทุน ทุกประเภทจะต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 • ผู้ได้รับทุนประเภทที่ 1 ที่มีระยะเวลาการรับทุนเกิน 1 เดือน ต้องทำสัญญากับมูลนิธิตามแบบฟอร์มที่กำหนด และขอรับทุนได้ก่อนการเดินทาง 3 สัปดาห์
 
 

Copyright 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________