มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone
line
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยแก่คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
  3. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

การดำเนินงาน

              มูลนิธิฯ ได้ทำการรณรงค์หาเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา โดยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และนำผลประโยชน์ที่ได้ไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ซึ่งการดำเนินการของมูลนิธิฯ จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ กิจกรรมการหารายได้ของมูลนิธิฯ จึงจำเป็นจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้ที่ได้จากการรณรงค์หาเงินบริจาค ยังคงมีจำนวนน้อยอยู่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ นั้น ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิฯ และเงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะเท่านั้น มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ จึงยังต้องการเงินทุนอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อดอกผลที่เพิ่มขึ้นจะได้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ได้มากขึ้น
 

Copyright 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________