คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ปี 2561
  Recovery from office syndrome: State of the art and technology
(31 มกราคม 2561)

วิทยากร:
นายแพทย์ฉกาจ  ผ่องอักษร

ผู้ลิขิต: อ.คัทลียา คงเพ็ชร

  ปี 2560
  Interruptions in Operating Room อ.ดร.รัตติมา ศิริโหราชัย
  Learns in Line อ.สกุลรัตน์ เตียววานิช
  การฟื้นตัวในผู้สูงวัย (Rehabilitation in Aging Society)” รศ.นพ. กีรติเจริญชลวานิช
  ปี 2559
  ความรับผิดชอบของผู้ป่วยกับการฟื้นตัวทางศัลยศาสตร์ อ.ธิมาภรณ์ ซื่อตรง
  ผลงานบริการวิชาการเพื่อสังคม (Cooperate Social Responsibility: CSR) กับการขอตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต
  การฟื้นฟูสภาพจิตใจและจิตวิญญาณสำหรับผู้ป่วยหนัก รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมมหาโส
  ปี 2558
  เรื่องระบบการพยาบาลและการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย (The Emergency System in Thailand) รศ.ดร.ศิริอร สินธ
  Development of Nursing Process Record Form's Gastrointestinal Surgical Patients for the 3rd year Nursing student Sakunrat Tiewwanich
  การพัฒนาและการทดสอบคุณภาพ Computer Assisted Instruction (CAI) เพื่อการวิจัยทางการศึกษา รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ
  ความปลอดภัยของผู้ป่วยทางศัลยกรรม: เส้นทางสู่คุณภาพการดูแลในมิติของการวิจัย อ.ดร.สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์
  Patient Safety อ.ดร.สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์
  ปี 2557
  การประเมิน Cognitive Function รศ.ดร.เกศรินทร์ อุทริยประสิทธิ์, อ.ฐิติพงษ์ คำปวน
  การฟื้นตัวของผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก อ.ดร.สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์
  การส่งเสริมการฟื้นตัวของลำไส้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ด้วยวิธีการเคี้ยวหมากฝรั่ง อ.เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์
  การฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยไท้ชี่จี้กง อ.ณัฐมา ทองธีรธรรม
  การฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยกระดูกหักหลังผ่าตัด อ.สุวิมล แคล่วคล่อง
  การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศและในประเทศ อ.รัตติมา
  ศูนย์จัดการฟื้นตัว(CRM) จัดการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "SimMan3G" ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต และทีมวิทยกรจาก Laerdal Medical
 
 
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจำนวน Hit Counter เริ่ม ณ วันที่ 24 กันยายน 2556

Copyright © 2018
 Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster: 
nswww@mahidol.ac.th