คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การจัดการความรู้ย้อนหลัง
  ปี 2563
  เรื่อง “การพัฒนาตำราภาคปฏิบัติการพยาบาล”
(21 กุมภาพันธ์ 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การพิจารณาภาพประกอบตำรา”
(8 พฤษภาคม 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การพิจารณาภาพที่มีลิขสิทธิ์”
(8 พฤษภาคม 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การพิจารณาการลำดับภาพและการเลือกภาพ ในการทำตำราที่ขอตำแหน่งทางวิชาการได้”
(8 พฤษภาคม 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง "Integrative Reviews"
(29 พฤษภาคม 2563)
วิทยากร:
อ.ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การทำรูบิคตาม OBE ที่สอดคล้องกับ PLOs และ CLOs ที่กำหนด”
(1 มิถุนายน 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การทำรูบิคเพื่อวัด Psychomotor skills”
(1 มิถุนายน 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การทำรูบิคเพื่อวัดทักษะทั่วไปทางการพยาบาลศัลยกรรม
(1 มิถุนายน 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การทำรูบิคเพื่อวัดทักษะเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ใหญ่ทางศัลยกรรม”
(1 มิถุนายน 2563)
วิทยากร:
รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “Emergency Nurse Practitioner: ENP”
(19 สิงหาคม 2563)
วิทยากร:
ผศ.ช่อผกา สุทธิพงศ์

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุล

  เรื่อง “การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์”
(16 กันยายน 2563)
วิทยากร:
อาจารย์คัทลียา คงเพ็ชร

ผู้ลิขิต:
ผู้ช่วยอาจารย์ยุทธพิชัย โพธิ์ศรี

 
 
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจำนวน Hit Counter เริ่ม ณ วันที่ 24 กันยายน 2556

Copyright © 2018
 Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster: 
nswww@mahidol.ac.th