คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2555

ครั้งที่
วันที่
เวลา
หัวเรื่อง
1
10 กันยายน 2555
12.00-13.00 น.
เคล็ดไม่ลับการเป็นอาจารย์พยาบาล (ที่นักศึกษารักมากมาย)
โดย รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
2
17 กันยายน 2555
12.00-13.00 น.
"เคล็ดไม่ลับการเป็นอาจารย์พยาบาล (ที่แสนจะ active และได้ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานอย่างมากมาย)"
โดย รศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา


ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ประจำปี 2554

ครั้งที่
วันที่
เวลา
หัวเรื่อง
1
14 มิถุนายน 2554 
12.00-13.30 น.
การฉีดยา ครั้งที่ 1
ผู้นำกิจกรรม    -    รศ. ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ผู้ถอดบทเรียน  -    อาจารย์อรุณรัตน์  คันธา
2
12 กรกฎาคม 2554 
12.00-13.30 น.
การฉีดยา ครั้งที่ 2
ผู้นำกิจกรรม    -    รศ. ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ผู้ถอดบทเรียน  -    อาจารย์อรุณรัตน์  คันธา
3
9  สิงหาคม 2554 
12.00-13.30 น.
การสวนปัสสาวะ ครั้งที่ 1
ผู้นำกิจกรรม    -    รศ. ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ผู้ถอดบทเรียน  -    ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
4
13 กันยายน 2554
12.00-13.30 น.
การสวนปัสสาวะ ครั้งที่ 2
ผู้นำกิจกรรม    -    รศ. ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ผู้ถอดบทเรียน  -    รศ. ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน

ประจำปี 2553
ครั้งที่
วันที่
เวลา
สถานที่
หัวเรื่อง
1
23 เมษายน 53
หรือ 26 เมษายน 53
10.30 - 11.30 น.
อาคาร 4 ชั้น 2
ชี้แจงโครงการและตอบแบบสอบถาม
2
14 พฤษภาคม 53
10.30 - 11.30 น.
อาคาร 4 ชั้น 2
อาหาร
3
18 มิถุนายน 53
10.30 - 11.30 น.
อาคาร 4 ชั้น 2
การออกกำลังกาย
4
9 กรกฏาคม 53
10.30 - 11.30 น.
อาคาร 4 ชั้น 2
การใช้ยา
5
6 สิงหาคม 53
10.30 - 11.30 น.
อาคาร 4 ชั้น 2
การสังเกตอาการผิดปกติ
6
16 สิงหาคม 53
12.00-14.00 น.
ห้อง 1103/3
กินอย่างไรผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง
7
10 กันยายน 53
10.30 - 11.30 น.
อาคาร 4 ชั้น 2
การดูแลด้านจิตใจ
8
20 กันยายน 53
-
ห้อง 505
จิตอาสากับการพยาบาลผู้สูงอายุ
9
8 ตุลาคม 53
10.30 - 11.30 น.
อาคาร 4 ชั้น 2
สรุป - เสนอแนะ


กำหนดการประชุม การจัดการความรู้ : ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
วัน/เดือน/ปี
เวลา
หัวข้อการจัดการความรู้
ผู้นำ
เลขา
1 กรกฏาคม 2553 13.00 - 15.00 น. Feeding
รศ.ฉวีวรรณ
รศ.สิริรัตน์
8 กรกฏาคม 2553 13.00 - 15.00 น. Suction
รศ.วัฒนา
รศ.ปรางทิพย์
15 กรกฏาคม 2553 13.00 - 15.00 น. Injection
รศ.สิริรัตน์
ผศ.ณัฐสุรางค์
29 กรกฏาคม 2553 13.00 - 15.00 น. Catheterization
ผศ.ณัฐสุรางค์
รศ.สมจินต์
5 สิงหาคม 2553 13.00 - 13.30 น. Oral Medication
รศ.ลิวรรณ
ผศ.วิราพรรณ
9 กันยายน 2553 13.00 - 13.30 น. Saline/heparin lock
รศ.วิไลวรรณ
ผศ.นารีรัตน์
7 ตุลาคม 2553 13.00 - 13.30 น. Oxygen therapy
รศ.วีนัส
ผศ.เสาวลักษณ์
4 พฤศจิกายน 2553 13.00 - 13.30 น. Wound dressing
รศ.ปรางทิพย์
อ.อรุณรัตน์
2 ธันวาคม 2553 13.00 - 13.30 น. Bed bath, Back massage
รศ.ถนอมขวัญ
อ.ธัญยรัตน์

 

 
หน้าหลัก